ລາຄາສິນຄ້າຢູ່ຕະຫຼາດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສືບຕໍ່ແພງຂຶ້ນ

 

ປັດຈຸບັນລາຄາສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງບໍລິໂພກເຊັ່ນ: ຊີ້ນ, ປາ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ທີ່ນຳມາວາງຂາຍຢູ່ຕາມຕະຫຼາດ

ຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີສະພາບການເໜັງຕີງແພງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັດນ້ຳທຳມະຊາດປະເພດ:

ປາດຸກ, ປາຄໍ່, ກົບ ແລະ ອ່ຽນ ອັນເນື່ອງມາຈາກສັດນ້ຳປະເພດດັ່ງກ່າວ ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕ້ອງ

ການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້.

 

ຜ່ານຈາກການລົງຕິດຕາມສະພາບລາຄາຊີ້ນ, ປາ, ອາຫານ ແລະ ພືດຜັກ ຕ່າງໆຂອງນັກຂ່າວພວກເຮົາຢູ່ຕາມຕະ

ຫຼາດຫຼາຍແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຫັນວ່າລາຄາສິນຄ້າມີການເໜັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນ ເລັກໜ້ອຍເຊັ່ນ: ຫອມບົ່ວ

ລາຄາສະເລ່ຍ 15-18 ພັນກີບ/ກິໂລ, ຫອມປ້ອມລາຄາ ສະເລ່ຍ 30-35 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ໝາກເຜັດ ລາຄາສະເລ່ຍ 15

-20 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ໝາກເລັ່ນ ກິໂລລະ 8-10 ພັນກີບ, ໝາກນາວກິ ໂລລະ 8-10 ພັນກີບ ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆ ເນື່ອງ

ຈາກໄລຍະນີ້ໄດ້ ເລີ່ມເຂົ້າສູ່ທ້າຍລະດູຝົນ ອາກາດຈະບໍ່ອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການປູກພືດຕາມລະດູການ ແລະ ຂະນະດຽວ

ກັນລາຄາປະເພດຊີ້ນ, ປາກໍມີການເໜັງຕີງເລັກໜ້ອຍ ເປັນຕົ້ນຊີ້ນງົວມີລາຄາ 70-75 ພັນກີບ/ກີໂລ, ຊີ້ນໝູລາຄາ

30- 40 ພັນກີບ/ກິໂລ, ເປັດ-ໄກ່ 35-40 ພັນກີບ/ກິໂລ, ປາກະຊັງ ແລະ ປາດຸກພັນ ລາຄາ 16-20 ພັນກີບ/ກິໂລ, ສຳ

ລັບສັດນ້ຳທຳມະຊາດຄື ກົບ, ອ່ຽນມີລາ ຄາ 60-75 ພັນກີບ/ກິໂລ ແລະ ປາດຸກທຳມະຊາດລາຄາກວ່າ 1 ແສນກີບ/ກິໂລ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ