ລັດວາງມາດຕະການ 6 ຂໍ້ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າໃນຊ່ວງໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສວາຍໂອກາດກັກຕຸນສິນຄ້າ ໃນໄລຍະ ສະພາບການແຜ່ລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19; ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນນາມປະທານຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂັ້ນສູນກາງ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 71/ນຍ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

    1. ໃຫ້ຊີ້ນໍາ ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງທີ່ປະກອບໃນຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກທ່ານເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 71/ນຍ ລົງວັນທີ 06 ຕຸລາ 2017 ເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ບໍ່ໃຫ້ມີການຂຶ້ນລາຄາຕາມລໍາພັງໃຈ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຄາຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
    2. ໃຫ້ຊີ້ນໍາພະແນການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປະສານສົມທົບ ຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກຜູ້ປະກອບການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜູ້ຜະລິດຜູ້ນໍາເຂົ້າ, ຜູ້ສົ່ງອອກ ແລະ ຜູ້ຈໍາຫນ່າຍ ບໍ່ໃຫ້ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ໃນຊ່ວງໄລຍະເກີດມີສະພາບການແຜ່ລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ນີ້.
    3.  ໃຫ້ຊີ້ນໍາ ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະສານສົມທົບກັບຜູ້ປະກອບການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ແຈ້ງຕົ້ນທຶນລາຄານໍາເຂົ້າ ແລະ ລາຄາຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລົງຕິດຕາມ-ກວດກາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຫຼີກລ່ຽງການປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອຫວັງຜົນກໍາໄລເກີນຂອບເຂດ.
    4. ໃຫ້ຊີ້ນໍາພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນນາມເປັນກອງເລຂາຂອງຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າສະບຽງອາຫານ ປະເພດເຂົ້າກິນ, ຊີ້ນ (ໝູ, ງົວ, ຄວາຍ), ໄກ່ປອກ, ປານິນ, ປະເພດພືດຜັກຕ່າງໆ ລວມທັງສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ສິນຄ້າທົ່ວໄປ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ ໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງດັດສົມຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ບົນພື້ນຖານດໍາລັດ 474/ນຍ ແລະ ຕາມລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ ດ້ວຍການຄິດໄລ່ໂຄງປະກອບລາຄາໃນແຕ່ລະຂອດຢ່າງຊັດເຈນ (ນັບແຕ່ຂອດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, ຂອດຂາຍຍົກ ແລະ ຂອດຂາຍຍ່ອຍ) ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສວາຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ແບບບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງຢ່າງເປັນປະຈໍາ ໃນທ້ອງຕະຫຼາດຫຼັກໆ ກໍຄື ບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ, ບໍລິສັດຂາຍຍົກ, ຮ້ານຄ້າໃຫ່ຍໆພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ໂດຍສ້າງບົດບັນທຶກການສະໜອງສິນຄ້າຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ມີການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານໝູນວຽນກັນ ລົງສົມທົບກັບຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ/ເທສະບານ ແລະ ຄະນະຄຸ້ມຄອງຈັດສັນຕະຫຼາດ ເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີສິນຄ້າພຽງພໍ ແລະ ຂາຍໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ.

ສະເພາະສິນຄ້າປະເພດເຂົ້າກິນ: ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ນັບແຕ່ຂອດເກັບຊື້ຈາກຊາວນາ (ຜູ້ຜະລິດ), ຂອດໂຮງສີ, ຂອດຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ;

ສະເພາະສິນຄ້າປະເພດຊີ້ນ: ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ນັບແຕ່ຂອດລ້ຽງ (ລາຄາຫມູເປັນ ຢູ່ໜ້າຟາມ), ຂອດນາຍຮ້ອຍ (ຂາຍຍົກ) ແລະ ຂອດລູກຂຽງ (ຂາຍຍ່ອຍ);

ສ່ວນປະເພດພືດຜັກ ແລະ ສະບຽງອາຫານຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມຂອດເກັບຊື້ ຈາກຊາວກະສິກອນ ແລະ ຂອດຂາຍຍ່ອຍ;

ກ່ອນຈະປັບຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ທີ່ຢູ່ໃນລາຍການສິນຄ້າຄວບຄຸມ (ບັນຊີ ກ) ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີຈາກຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ 71/ນຍ ເສຍກ່ອນ.

5. ນອກຈາກລາຍການສິນຄ້າຄວບຄຸມລາຄາ ຕາມບັນຊີ (ກ) ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ແລ້ວນັ້ນ, ຖ້າຫາກລາຍການສິນຄ້າຊະນິດໃດ ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນກໍານົດເຂົ້າໃນບັນຊີຄວບຄຸມລາຄາຂອງແຂວງຂອງຕົນສະເພາະນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີເຖິງຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

6. ໃນກໍລະນີຫາກພົບເຫັນວ່າມີການລະເມີດ ຫຼື ຝ່າຝືນ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ມາດຕະການຕາມໝວດທີ 6 ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນດໍາລັດ 474/ນຍ, ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2010 ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 

 

1 COMMENT

  1. ດຽວນີ້ສີ້ນຄ່າແຕ່ລະປະເພດໃນທຸກແຂວງແມ່ນເພີ່ມຂື້ນ ຕົວຢ່າງ ຝາອັດພ່ານມາຊື້ 1ອັນ 1ພັນກີບ ດຽວນີ້ແມ່ນ 1ອັນ 5ພັນກີບ ແລະອີກສີ້ນຄ່າອື້ນໆກະເພີ່ມຂື້ນເຊັ່ນດຽວກັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.