ລັດຖະບານໄທ ຂຶ້ນເງິນເດືອນພະນັກງານມະຫາໄລ 4% ຍ້ອນຫລັງ 1 ທັນວາ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ!

2207m2_1

ສຳນັກຂ່າວມະຕິຊົນອອນລາຍຂອງໄທ ລາຍງານວ່າ ໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດຜ່ານມານີ້ ຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ໄດ້ມີມະຕິຂຶ້ນເງິນເດືອນ 4% ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ຮັບເງິນຄ່າຈ້າງຈາກງົບປະມານຂອງລັດ (ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ) ໂດຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຍ້ອນຫລັງ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ເຮັດໃຫ້ມີພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປັບຂຶ້ນເງິນເດືອນຄັ້ງນີ້ ຈຳນວນ 68,707 ຄົນ.

ດ້ານທ່ານ ຮສ. ດຣ. ວິຣະໄຊ ພຸດທະວົງ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດໄດ້ກ່າວວ່າ ການຈັດສັນງົບປະມານເພີ່ມເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຄັ້ງນີ້ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເອງ ແມ່ນຫ້າມຫັກເງິນສ່ວນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ອີກ ແລະ ຂໍໃຫ້ເບີກຈ່າຍໂດຍໄວ ເນື່ອງຈາກເງິນບ້ວງດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະໂອນມາໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆໃນໝວດເງິນອຸດໜູນ ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງວ່າງໃຫ້ມີການທຸຈະຣິດໄດ້ງ່າຍ.