ລະວັງ! ພະຍາດທີ່ລະບາດໃນລະດູຝົນ

0
1790

ໃນລະດູຝົນ ເປັນລະດູທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕິດພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ສູງ ແລະສາມາດຈັດເປັນກຸ່ມໄດ້ 5 ກຸ່ມພະຍາດຄວນລະວັງໃນລະດູຝົນ, ເພາະການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດພະຍາດຫຼາຍໆຊະນິດ ແລະສາມາດແພ່ລະບາດໄດ້ງ່າຍດັ່ງນີ້:

  1. ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງລະບົບຫາຍໃຈຄື: ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ແລະໂລກປອດອັກເສບ
  2. ພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ມີຍຸງເປັນພາຫະນະຄື: ໄຂ້ເລືອດອອກ, ໄຂ້ສະໝອງອັກເສບ, ໄຂ້ມາເລເລຍ ແລະໂລກໄຂ້ຫວັດປວດຂໍ່ຍຸງລາຍ
  3. ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງອາຫານ ແລະນໍ້າໄດ້ແກ່: ໂລກຫິວາ ແລະໂລກໄວຣັດຕັບອັກເສບA
  4. ພະຍາດຕິດຕໍ່ອື່ນໆຄື: ໂລກມື, ປາກ, ຕີນ ແລະໂລກເລບໂຕສໄປໂຣສິສ
  5. ໄພສຸຂະພາບອື່ນໆທີ່ຕ້ອງລະວັງຄື: ອັນຕະລາຍຈາກສັດມີພິດກັດ-ຕອດ, ໄພຈາກຟ້າຜ່າ ແລະອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ.