ຜົນຮ້າຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫຼັງການດັດແຂ້ວ

0
1423

ການດັດແຂ້ວນອກສະຈາກຈະໃຫ້ຄວາມງາມແລ້ວ ທ່ານຮູ້ອີກບໍ່ວ່າຍັງມີຜົນຮ້າຍຕາມມາເຊັ່ນ:

1.ມີການສູນເສຍແຮ່ຮາຕຸຂອງເຄືອບແຂ້ວ ແລະແຂ້ວເປັນແມງ

ການມີເຄື່ອງມືຈັດແຂ້ວໃນປາກມັກເຮັດໃຫ້ຄາບຈຸລິນຊີຫຼາຍຂຶ້ນ PH ໃນປາກກໍຫຼຸດລົງ ເກີດການສູນເສີຍແຮຮາຕຸ (demineralization) ເຫັນເປັນຮອຍສີຂາວເຖິງຜິວລຽບຂອງແຂ້ວດັ່ງຮູບຂ້າງລຸ່ມ ຖ້າເຮົາອະນາໄມຜົ້ງປາກໄດ້ ແລະຮ່ວມກັບທັນຕະກໍາປ້ອງກັນເຊັ່ນ: ການໃຊ້ຟລູອໍໄຣດ໌ເສີມໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ກໍຈະມີໂອກາດສະສົມແຮ່ຮາຕຸຄືນໄດ້ບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ຖ້າປະໃຫ້ອະນາໄມຜົ້ງປາກນ້ອຍລົງຮ້ອຍດັ່ງກ່າວຈະກາຍເປັນແມງມີຜົນຕໍ່ອາຍຸການແຂ້ວ

 

2. ອັນຕະລາຍຕໍ່ເຄືອບແຂ້ວໂດຍກົງ

ຫາກມີການຈັດວາງດອກແຂ້ວຢ່າງບໍ່ລະວັງແລ້ວແຂ້ວຄູ່ສົບລົງເທິງດອກແຂ້ວແຮງຫຼາຍກໍເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຄືອບແຂ້ວໄດ້ ຈຸດຊ່ຽງຈະຢູ່ທີ່ປາຍແຂ້ວໜ້າເບື້ອງເທິງກັບປຸ່ມຍອດແຂ້ວດ້ານຕິດກັບແກ້ມຂອງແຂ້ວ ການໃຊ້ເຄື່ອງມືຢ່າງໂຕກົດແບນ, ໂຕຖອດແບນໂດຍບໍ່ລະວັງກໍເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແຂ້ວໄດ້ ໂດຍສະເພາະແຂ້ວອອກໃຫມ່ໆນີ້ຊ່ຽງທີ່ຈະແຕກໄດ້ຫາກຖືກການກະທົບໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ ໃນຂັ້ນຕອນການຖອດດອກແຂ້ວກໍຕ້ອງລະວັງ ແຕ່ເລື່ອງພວກນີ້ຖ້າບໍ່ເຖິງກັບເຄືອບແຂ້ວໂຄະອອກກໍຈະບໍ່ມີຜົນກັບອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແຂ້ວ.

  1. ແຂ້ວຕາຍ

ແຮງໃນການຈັດແຂ້ວຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ອໍຊີເຈນຂອງເຊລໃນຜົ້ງປະສານແຂ້ວ ຍິ່ງແຮງດຶງແຂ້ວຫຼາຍ ຫຼືຍິ່ງດຶງດົນໆກໍຍິ່ງລົບກວນລະບົບໄຫຼວຽນໃນຜົ້ງປະສາດແຂ້ວ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງພະຍາຍາມໃຊ້ແຮງໜ້ອຍໆຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ມີການອັບເສບໃນຜົ້ງປະສາດແຂ້ວເລັກຫນ້ອຍ ແລະຍັງກັບຄືນພາວະປົກກະຕິໄດ້ ມີລາຍງານວ່າແຂ້ວທີ່ຕາຍຈາກການດັດຝັນມີຫນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮັບການດັດຝັນ ແຕ່ຖ້າເກີດແຂ້ວຕາຍຂຶ້ນມາແທ້ແລ້ວປະໄວ້ບໍ່ຮັກສາຄອງຮາກແຂ້ວກໍຈະເກີດການລະລາຍຕົວຂອງຂອງຮາກແຂ້ວ ແລະມີພາວະອັບເສບຮຸນແຮງຈົນສູນເສຍແຂ້ວໄດ້.

  1. ຮາກແຂ້ວລະລາຍຕົວ

ເກີດຈາກແຮງຈັດແຂ້ວເຮັດໃຫ້ສະສົມ hyalin ໃນເອັນຢືດປຣິທັນຕ໌ສົ່ງຜົນໃຫ້ການທຳງານຂອງເຊວທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ລະລາຍກະດູກ ແລະລະລາຍເຄືອບຮາກແຂ້ວ (osteoclast ແລະ cementoclast) ການລະລາຍຈະເປັນການລະລາຍຈາກພາຍນອກ  (external root resorption) ຈະເກີດຂຶ້ນທັ້ງປາຍຮາກ ຫຼືດ້ານຂ້າງຮາກ ຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຊນໃນການຖ່າຍລັງສີ ມັກເກີດກັບແຂ້ວຮາກນ້ອຍໆໄດ້ແກ່ແຂ້ວໜ້າດ້ານລຸ່ມ ຫຼືຮາກແຂ້ວດ້ານຕິດກັບຜົ້ງແກ້ມ ລະດັບການລະລາຍຕົວສ່ວນຫຼາຍບໍ່ເກີນ 2 ມມ. ແລະມີລາຍງານຢືນຢັນວ່າເກືອບຈະບໍ່ຜົນຕໍ່ຄວາມທົນຂອງແຂ້ວ ( ຖ້າບໍ່ລະລາຍຕົວຫຼາຍ )

ເນື່ອງດ້ວຍເຄື່ອງມືຈັດແຂ້ວນັ້ນເຮັດໃຫ້ການດູແລອະນາໄມຜົ້ງປາກລໍາບາກຂຶຶ້້້້ນ ຫາກເຮົາອະນາໄມຜົ້ງບໍ່ໄດ້ກໍເກີດພາວະປຣິທັນຕ໌ອັກເສບຂຶ້ນຈົນສູນເສຍຂອງອະໄວຍະວະປຣິທັນຕ໌ບາງສ່ວນໄປ ຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າມີເຮືອກໄຄ່ ຖ້າເສຍອະໄວຍະວະປຣິທັນຕ໌ ຫຼາຍຍ່ອມມີຜົນຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ.

ຈະເຫັນໄດ້ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ແພດຮັກສາເຮົາຢ່າງຮອບຄອບ ຫຼືບໍ່ ສ່ວນໜຶ່ງຢູ່ທີ່ເຮົາໃສ່ໃຈອະນາໄມຜົ້ງປາກຕົນເອງ ຫຼືບໍ່ ຖ້າດີທັ້ງສອງສ່ວນກໍ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເລື່ອງການຈັດແຂ້ວ.