ຜົນການວິໄຈຈາກເມັດເລືອດບອກໄດ້ວ່າມະນຸດສາມາດມີອາຍຸຢືນຍາວເຖິງ 150 ປີ!!

0
1085

ທີມນັກວິໄຈຈາກບໍລິສັດເທັກໂນໂລຢີຊີວະພາບເຈໂຣ (Gero) ໃນປະເທດສິງກະໂປໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນການວິໄຈເມັດເລືອດທີ່ກ່ຽວກັບມະນຸດໃນວາລະສານ Nature Communications ໂດຍລະບຸວ່າຄົນເຮົາສາມາດມີຊີວິດຢືນຍາວໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 120 – 150 ປີແຕ່ຈະບໍ່ເກີນໄປກວ່ານີ້ ເນື່ອງຈາກເຊລໃນຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູຕົນເອງໄດ້ອີກ.

ທີມນັກວິໄຈສາມາດຮູ້ເຖິງຂີດຈໍາກັດຂອງອາຍຸໄຂມະນຸດໄດ້ຈາກການວິເຄາະຜົນກວດຈາກເມັດເລືອດຂອງປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸຕ່າງກັນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອັງກິດ ແລະ ຣັດເຊຍ ຈໍານວນ 500,000 ຄົນ ເພື່ອເບິ່ງສັດສ່ວນລະຫວ່າງເມັດເລືອດຂາວສອງຊະນິດກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເມັດເລືອດແດງທີ່ຮ່າງກາຍຜະລິດອອກມາ ເຊິ່ງວ່າຖ້າຄົນເຮົາມີອາຍຸທີ່ຫຼາຍຂື້ນຄວາມປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານ ແລະ ຂະໜາດຂອງເມັດເລືອດກໍຍິ່ງປາກົດຊັດເຈນຂື້ນ. ການປ່ຽນແປງຂອງເມັດເລືອດດັ່ງກ່າວເປັນໂຕບົ່ງຊີ້ທາງດ້ານຊີວະພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມປ່ຽນແປງທາງດ້ານອາຍຸຂອງມະນຸດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການມີອາຍຸທີ່ຢືນຍາວນັ້ນເປັນຄົນລະຢ່າງກັບການມີສຸຂະພາບດີໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເຖົ້າລົງ ເຊິ່ງທີມຜູ້ວິໄຈແນະນໍາວ່າຄວນຈະຕ້ອງມີການສຶກສາຕໍ່ໄປເຖິງຊ່ວງອາຍຸທີ່ດົນທີ່ສຸດທີ່ຄົນເຮົາຈະສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ໂດຍມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ຄົນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກແມ່ນຄົນຝຣັ່ງທີ່ມີອາຍຸ 122 ປີ.