ຜູ້ທີ່ລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 1-3 ປີ

ບັນຫາການລະເມີດລິຂະສິດ ຫຼື ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາຊໍ້າເຮື້ອທີ່ແກ້ໄຂຍາກ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນທົບຕໍ່ເຈົ້າຂອງຜົນງານ ລວມເຖິງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາກເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.​

ການລະເມີດລິຂະສິດ, ການປອມແປງຜະລິດຕະພັນໃນປະເທດລາວຍັງມີໃຫ້ພົບເຫັນ ຈາກກໍລະນີເຈ້ຍອານາໄມຍີ່ຫໍ້ Vila ປອມທີ່ອອກຂາຍເຕັມທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານຄ້າໃນປັດຈຸບັນ ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຈົ້າຂອງແບຣນ Vila ທີ່ມີການຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈົນໄດ້ອອກມາແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ທົ່ວສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ກັບຖ້ວນໜ້າ.

ໃນ ສປປ ລາວ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳແກ່ເຈົ້າຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຜູ້ລະເມີດລິຂະສິດຝ່າຍຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງລິຂະສິດສາມາດດຳເນີນການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ອີກຝ່າຍໄດ້ ເຊິ່ງລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 132 (ໃໝ່) ການດໍາເນີນຄະດີກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍຈາກການລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຕົນ ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນເພື່ອດໍາເນີນຄະດີຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງແລະກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ອີງຕາມກົດໝາຍປະມວນອາຍາ ມາດຕາ246 ການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນ ຍາ,ປອມແປງ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ເປັນທໍາກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາຊຶ່ງກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ໜຶ່ງປີ ຫາ ສາມປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ຫ້າລ້ານກີບ ຫາ ຊາວລ້ານກີບ.

 

ບົດຂ່າວໂດຍ: ພຸດສະດີ