ປະເທດຈີນເລີ່ມມີການດັດແປງພັນທຸກໍາໝູ ແລະ ສັດອື່ນໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ

0
186

ສໍານັກຂ່າວບູມເບີກໄດ້ລາຍງານວ່າ: ຈີນກໍາລັງພະຍາຍາມດັດແປງພັນທຸກໍາຂອງໝູ ແລະ ສັດອື່ນໆພາຍໃນ 10 ປີຂ້າງໜ້າ ເພື່ອເພາະພັນສັດທີ່ສາມາດຜະລິດຊີ້ນໄດ້ຫຼາຍຂື້ນແຕ່ເຮັດໃຫ້ສັດກິນອາຫານໜ້ອຍລົງ.

ທາງກະຊວງກະສິກໍາຂອງຈີນໄດ້ບອກວ່າໂຄງການນີ້ຈະດໍາເນີນໄປຈົນເຖິງປີ 2035 ເຊິ່ງກວມເອົາໝູ, ງົວນົມ, ງົວພັນຊີ້ນ, ແກະ ແລະ ໄກ່ ເຊິ່ງຫາກດໍາເນີນການສໍາເລັດປະເທດຈີນຈະມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການເພາະພັນໃນລະດັບສາກົນ.

ທ່ານ ຊື ຈຽນຈົງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກກົມສັດແຫ່ງຊາດຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊັບພະຍາກອນພັນທຸກໍາສັດປີກ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບນັກຂ່າວວ່າຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຈາກໝູນັ້ນແມ່ນຕໍ່າກວ່າປະເທດອື່ນໆທີ່ພັດທະນາແລ້ວປະມານ 30% ໃນຂະນະທີ່ງົວນົມສາມາດຜະລິດນົມໄດ້ພຽງແຕ່ 80% ເທົ່ານັ້ນເມື່ອທຽບກັບປະເທດອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, ຈີນຍັງຕ້ອງເພິ່ງພາສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໃນການຜະລິດຊີ້ນໄກ່.

ຖ້າສາມາດດັດແປງພັນທຸກໍາຂອງໝູໄດ້ນັ້ນກໍຈະຊ່ວຍຫຼຸດການໃຊ້ອາຫານສັດໄປໄດ້ຫຼາຍລ້ານໂຕນ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນການປ່ຽນແປງຂອງອຸດສາຫະກໍາໝູ ແລະ ສັດອື່ນໆໄດ້ອີກດ້ວຍ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອສົ່ງເສີມລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ.