ທາງການກຽມທົດລອງເປີດຮຽນຄືນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນອາທິດໜ້າ

0
571

ທາງການຈະດຳເນີນການເຮັດທົດລອງເປີດຮຽນຄືນໃນສະຖານການສຶກສາ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຍັງບໍ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍຈະມີການສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-7 ມັງກອນ 2022.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດມາດຕະການ ແລະຂໍ້ແນະນຳປະເມີນສະຖານການສຶກສາ ທີ່ຈະເປີດຮຽນຄືນຢູ່ເຂດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍກຳນົດໄລຍະເວລາການເຮັດທົດລອງເປີດຮຽນຄືນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນຈະເລີ່ມໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2021 ໂດຍສະເພາະເຂດທີ່ຍັງບໍ່ມີການລະບາດພາຍໃນຊຸມຊົນ ຂະນະທີ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ແມ່ນຈະດຳເນີນການເຮັດທົດລອງເປີດຮຽນຄືນນັບແຕ່ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ໄດ້ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະອົງການອຸຍນີເຊບ ສ້າງ 10 ມາດຕະການ ແລະ 40 ຂໍ້ແນະນຳໃນການເປີດຮຽນຄືນ ໃນສະຖານການສຶກສາທີ່ປອດໄພ ໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ແລະໄດ້ຮັບອະນຸມັດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການຈາກຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນສູນກາງ.

ສຳລັບສູນການສຶກສາ, ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ປະຖົງສຶກສາ ແລະມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ ທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງໃດ ແມ່ນໃຫ້ເມືອງນັ້ນເປັນຜູ້ປະເມີນ, ຂະນະທີ່ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ລວມທັງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ການສຶກສາຄູ, ອາຊີວະສຶກສາ, ສຶກສາຊັ້ນສູງ ຫຼື ອື່ນໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນມອບໃຫ້ຂັ້ນແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງເປັນຜູ້ປະເມີນ ແລະສະເໜີຄະນະສະເພາະກິດອະນຸມັດເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ.