ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ມອບປື້ມບົດລາຍງານຄວາມສະເຫມີພາບ ຍິງ-ຊາຍໃນລາວ

0
1618

1D9ABA54-7C3C-42F4-BCB2-8DC65F850EF2_mw1024_n_s

ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ຮ່ວມກັບທະນາ ຄານໂລກ ໄດ້ມອບປຶ້ມບົດ ລາຍງານການປະເມີນຄວາມ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ແປ ເປັນພາສາລາວຈຳນວນ 500 ຫົວ ໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ ຍິງແຫ່ງຊາດ ( ຄກມຊ ) ໃນ ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2013 ນີ້, ໂດຍທ່ານ ເອບາແລນຟຼີລິງ, ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ເອດີບີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ເຄອິໂກະມີ ວະ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາ ຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ມອບ ແລະ ໃຫ້ກຽດຮັບ ໂດຍທ່ານນາງເຂັມແພງ ພົນ ເສນາ, ລັດຖະມົນຕີປະຈຳ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ,ປະ ທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແຫ່ງຊາດ.
ບົດລາຍງານການປະເມີນ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ສະບັບນີ້ີ ແມ່ນ ມີປະໂຫຍດອັນມະຫາສານ, ບົດລາຍງານດ່ັງກ່າວໄດ້ນຳ ສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີ ພາບຍິງ-ຊາຍຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ 3 ປະ ເດັນຄື: 1. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການເຂົ້າເຖິງການພັດທະ ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, 2. ໂອກາດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ແມ່ຍິງໃນການປະກອບຄຳ ຄິດຄຳເຫັນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຕັດ ສິນບັນຫາ ແລະ 3. ວິເຄາະປະ ເດັນບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຕິດ ພັນກັບຂົງເຂດຂອງການພັດ ທະນາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ປະ ກົດຕົວຂຶ້ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ ສັງຄົມ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນເຜີຍແຜ່ໃຫ້ ຄກມ ແຕ່ ລະຂັ້ນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ເຖິງຄວາມຄືບໜ້າການສົ່ງ ເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ- ຊາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ ຜ່ານມາພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຍົກ ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ທີ່ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງ ທ້າທ້າຍຂອງວຽກງານສົ່ງ ເສີມບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄື ຂໍ້ສະເໜີແນະ ນຳຕ່າງໆໃນການວາງນະໂຍ ບາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ແຕກໂຕນລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ກ່ຽວກັບໃນແຕ່ລະດ້ານ. ບົດ ລາຍງານສະບັບນີ້ຍັງຈະເປັນ ເອກະສານ, ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໃຫ້ ແກ່ບັນດາການຈັດຕັ້ງ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ຄະນະກຳມະ ການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ (ຄກມ) ທຸກຂັ້ນ ກໍ່ ຄືກຸ່ມຄົນທີ່ສົນໃຈໃນການຄົ້ນ ຄວ້າກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງ ແຜນນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດ ທີ່ພົວພັນເຖິງການເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ຄກມຊ ຈະນຳເອົາບົດລາຍ ງານທີ່ໄດ້ຮັບ ໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ ຄກມ ແຕ່ ລະຂັ້ນ ເພື່ອໃຊ້ເປັນເອກະ ສານຄູ່ມືເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະ ເທດຊາດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ສະຫັດສະວັດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ 3 ການສົ່ງ ເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-  ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດເປັນ ເຈົ້າໃຫ້ແມ່ຍິງໃນທຸກດ້ານ.

ທີ່ມາhttp://www.kongthap.gov.la