ດື່ມນໍ້າເຢັນຫຼັງອາຫານລະວັງມະເຮັງລໍາໄສ້

0
1489

ນໍ້າເຢັນທຸກຄົນມັກດື່ມ ແລະດື່ມຫຼັງອາຫານ ແຕ່ຮູ້ບໍວ່ານໍ້າເຢັນໆທີ່ດື່ມຕາມລົງໄປທັນທີຫຼັງອາຫານນັ້ນອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງລໍາໄສ້ໄດ້ ອາຫານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປນັນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງຜ່ານການປຸງດ້ຍວນໍ້າມັນນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະອາຫານບາງຢ່າງກໍມີໄຂມັນສູງຢູ່ແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາກິນອາຫານແລ້ວດື່ມນໍ້າເຢັນໆຕາມລົງທັນທີນັ້ນ ຄວາມເຢັນຈະໄປເຮັດໃຫ້ໄຂມັນຈັບຕົວເປັນກ້ອນຢູ່ໃນກະເພາະ ແລະລໍາໄສ້ ໄຂມັນຈັບຕົວເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອພົບກັບກົດໃນກະເພາະຈະກາຍເປັນຂອງແຂງຂອງແຫຼວທີ່ໜຽວ ແລະຂຸ້ນ ຈາກນັ້ນຈະໄຫຼເຂົ້າສູ່ລໍາໄສ້ກ່ອນອາຫານທີ່ມີສະພາບເປັນຂອງແຂງຊະນິດອື່ນ ແລະຈະຖືກດູດຊຶມເຂົ້າສູ່ລໍາໄສ້ ແຕ່ທີ່ສໍາຄັນລໍາໄສ້ຈະບໍ່ສາມາດດູດຊຶມໄຂມັນຊະນິດນີ້ໄດ້ທັງໝົດ.

ດັ່ງນັ້ນພະຫນັງລໍາໄສ້ຂອງເຮົາຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄາບໄຂມັນທີ່ເຫຼືອເມື່ອເກີດການສະສົມດັ່ງນີ້ເປັນປະຈໍາດົນໆ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາທີ່ນໍາມາຊຶ່ງພະຍາດມະເຮັງລໍາໄສ້ໃນທີ່ສຸດໄດ້.