ດິນປຸກສ້າງ ຢູ່ບ້ານໜອງພະຍາ

ທີ່ດິນຕັ້ງຢູ່ຮ່ອມ 5 ບ້ານໜອງພະຍາ ເມືອໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
– ເນື້ອທີ່ທັງໝົດປະມານ 3,200 ຕາແມັດ ສາມາດແບ່ງຂາຍໄດ້
– ລາຄາຕາແມັດລະ 1,800 ບາດ ຫຼື 50 ໂດລາ

  ລາຄາລວມ 5,760,000 ຫຼື 161,000 ໂດລາ
ລາຄາຕໍ່ລອງກັນໄດ້
ສົນໃຈໂທ: 020 7779 1133

011