ສີດນ້ຳຫອມແບບໃດໃຫ້ຕິດທົນ

0
882
  1. ສີດນ້ຳຫອມໃຫ້ຖືກຈຸດ

ຈຸດທີ່ເຫຼາະສົມໃນການຊີດມີຄື: ຂໍ້ມື, ງ່ອນ, ຄໍ, ຂໍ້ພັບຂາ ເນື່ອງຈາກຈຸດເຫຼົ່ານີ້ຈະອຸ່ນຂຶ້ນເມື່ອສຳພັດກັບນ້ຳຫອມ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການກະຈາຍກິ່ນນ້ຳຫອມໄດ້ຕະຫຼອດມື້ ນອກນີ້ ຊີດຈຸດນີ້ພຽງໜ້ອຍດຽວກໍຕິດທົນຫຼາຍກວ່າການຊີດແບບປົກກະຕິ.

2. ສີດທັນທີຫຼັງອາບນ້ຳ

ການສີດນ້ຳຫອມຫຼັງຈາກອາບນ້ຳເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄືກັນກັບການທາໂລຊັ່ນພາຍຫຼັງອາບນ້ຳແລ້ວ ເພາະຫຼັງອາບນ້ຳແລ້ວຜິວຈະຊຸ່ມຊື່ນເຮັດໃຫ້ນ້ຳຫອມຕິດທົນໄດ້ດົນຂຶ້ນ.

3. ຄວນມ້ຽນນ້ຳຫອມໄວ້ໃຫ້ຖືກບ່ອນ

ຄວນມ້ຽນນ້ຳຫອມໄວ້ບ່ອນເຢັນ ແຫ້ງ ແລະ ແສງໜ້ອຍ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນ ຄວາມຊື້ນ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີແສງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ນ້ຳຫອມເຊື່ອມຄຸນະພາບໄວຂຶ້ນ ແລະ ຫ້າມເອົານ້ຳຫອມໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳເຊັ່ນກັນ.

4. ສີດເພີ່ມລະຫວ່າງມື້

ຖ້າໃຊ້ນ້ຳຫອມທີ່ມີກິ່ນອ່ອນໆ ການມີນ້ຳຫອມຕິດໂຕໄວ້ຊີດລະຫວ່າງມື້ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫອມໝົດມື້ເລີຍ.

5. ຮູ້ຈັກສ່ວນປະສົມຂອງນ້ຳຫອງ

ສ່ວນປະກອບຂອງນ້ຳຫອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ  Eau de Toilette (EDT) ແລະ Eau de Parfum (EDP) ຈະມີລະດັບ perfume oil ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍ EDT ຈະມີນ້ຳໜັກເບົາກວ່າ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ perfume oil ພຽງ 5-15% ໃນຂະນະທີ່ EDP ມີສ່ວນປະສົມຂອງ perfume oil 15-20%, ຖ້ານ້ຳຫອມທີ່ມີ perfume oil ຫຼາຍກໍຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຫອມຕິດທົນຫຼາຍກວ່າ.