ຈີນກວດສອບ “ການໃຫ້ສິນບົນ” ເລັ່ງຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

0
1112

ວັນທີ 8 ກັນຍາ 2021 ເວັບໄຊ້ XINHUA ລາຍງານວ່າ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນເລີ່ມກວດສອບ ແລະ ຂຶ້ນຂຶ້ນບັນຊີດຳ ແກ່ຄົນທີ່ໃຫ້ສິນບົນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກາຕໍ່ສູ້ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າ.

ແນວທາງປະຕິບັດທີ່ຖືກກໍານົດໂດຍ ຄະນະກໍາມະການກວດສອບວິໄນສ່ວນກາງແຫ່ງພັກກອມມູນິດ (CCDI) ແລະ ຄະນະກໍາມະການກວດສອບແຫ່ງຊາດ (NSC) ລວມໄປເຖິງຝ່າຍຕ່າງໆພາຍໃນພັກ ແລະ ໜ່ວຍງານຕຸລາການລະດັບສູງ ເຊິ່ງເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະຊົນໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ລະບຸວ່າ ຈະມີການປຶກສາຫາລື ເພື່ອກໍານົດບົດລົງໂທດທີ່ກ່ຽວພັນກັບການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ຕິດສິນບົນ.

ທັງຜູ້ໃຫ້ ແລະ ຜູ້ຮັບສິນບົນ ຈະໄດ້ຖືກລົງໂທດໂດຍອີງໃສ່ຜົນຂອງການສືບສວນຫຼາຍຄັ້ງທີ່ມຸ້ງເນັ້ນ ໄປໃນການຮັບສິນບົນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ສິນບົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຫຼື ໃຫ້ສິນບົນຫຼາຍຄົນ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ສິນບົນ, ໃຫ້ສິນບົນໃນຂົງເຂດອາຊີບ ແລະ ການໃຫ້ສິນບົນຂະໜາດໃຫຍ່ທາງການຄ້າ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການໃຫ້ສິນບົນຈະຕ້ອງຖືກຍຶດຕາມກົດໝາຍ, ກູ້ຄືນ ຫຼື ຊົດໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ ສ່ວນຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມອື່ນໆເຊັ່ນ ຕໍາແໜ່ງໃນວິຊາຊີບ, ກຽດສັກສີທາງດ້ານການເມືອງ, ສະໜັບສະໜຸນທຸລະກິດ ແລະ ຕຳແໜ່ງທາງວິຊາການ ຕ້ອງຖືກຍົກເລີກ ຫຼື ຖອນຄືນ.

ຄຳແນະນຳ ຂ້າງເທິງລະບຸວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນຈະປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນການດໍາເນີນງານຂອງຜູ້ປະກອບການເຫຼົ່ານັ້ນຕາມກົດໝາຍ ຂະນະມີການລົງໂທດກໍລະນີການໃຫ້ສິນບົນ.