ຄວນສະຜົມຕອນເຊົ້າ ຫຼືຕອນກາງຄືນ

0
1813

 

  1. ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສະຜົມຄືເວລາ 21 ໂມງ: ເພາະເວລາ 22-2 ໂມງ ເປັນຊ່ວງການຝື້ນຟູຂອງເຊວໜັງຫົວ ດັ່ງນັ້ນເວລາ 1-22 ໂມງຈະເປັນຊ່ວງທີ່ສົມໃນການສະຜົມ ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ເໝາະທີ່ສຸດສໍາຫຼັບການສະຜົມກໍຄື ຫຼັງຈາກ 22-12 ໂມງ ເປັັນເປັນຊ່ວງການຜ່ອຍຄາຍຂອງໜັງຫົວ ແລະບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນ.
  2. ເປົ່າຜົມໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນຄ່ອຍນອນ: ການນອນທີ່ຜົມຍັງປຽກຢູ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍເຊັນ: ອາດເປັນຫວັດໄດ້ງ່າຍ, ໜັງກໍາພ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍງ່າຍ, ຜົມຫຼົ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຜົມເສຍເປັນຕົ້ນ.
  3. ຢ່າຫວີຜົມທີ່ຍັງປຽກຢູ່: ຈະເຮັດໃຫ້ໜັງກໍາພ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ຜົມແຫ້ງຫຼັງຈາກຜົມບໍ່ປຽກ.
  4. ຢ່າໃຊ້ເລັບເກົ່າໜັງຫົວ
  5. ບໍ່ຄວນເທຢາສະຜົມໃສ່ໜັງຫົວໂດຍກົງ
  6. ອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າຄວນຢູ່ 40 ອົງສາ
  7. ບໍ່ຄວນສະຜົມຖີ່ດເກີນໄປ
  8. ເວລາສະຜົຄວນກົ້ມຫົວລົງຕໍ່າເລັກໜ້ອຍ