ກິນອາຫານດິບ ສ່ຽງມີພະຍາດແມ່ທ້ອງໂຕແປ ທີ່ອາໃສ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາໄດ້ເຖິງ 35 ປີ

0
2090

ໃນວັນທີ 29 ພຶດສະາ 2023 ຜ່ານມາ, ທີມງານຜ່າຕັດໂຮງໝໍຊຸມຊົນເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຜ່າຕັດຈາກຄົນໄຂ້ຜູ້ໝຶ່ງ, ອາຍຸ36ປີ ທີ່ມີພະຍາດແມ່ທ້ອງໂຕແປງົວ (Taenia Saginata), ຄວາມຍາວປະມານ5-10ແມັດ ຈຳນວນຫລາຍໂຕ, ເບື້ອງຕົ້ນມີອາການການເຈັບທ້ອງເບື້ອງຂວາຮຸນແຮງ, ເຈັບຫຸ່ມທົ່ວທ້ອງ, ໄຂ້, ອິດເມື່ອຍ, ຮາກ, ສິຜິວຈືດມ່ານ, ບໍ່ຢາກອາຫານ, ຖ່າຍບໍ່ອອກຫຼາຍວັນ, ທ້ອງເບັງເລັກໜ້ອຍ ສອບຖາມເພິ່ມເຕີມແມ່ນຜູ້ກ່ຽວມັກກິນອາຫານດິບແລະບໍ່ໄດ້ຂ້າແມ່ທ້ອງດົນກວ່າ5ປີ.

ທາງທີມງານຜ່າຕັດໂຮງໝໍເຊໂປນລະບຸຜົນກວດ Echo abdominal: ມີນ້ຳໃນຜົ້ງທ້ອງ, X ray: ພົບລຳໄສ້ອຸດຕັນ
ແລະ ບົ່ງມັດຕິເບື້ອງຕົ້ນ Bowel obstruction, ຫຼັງຈາກຜ່າຕັດເຂົ້າຜົ້ງທ້ອງພົບລຳໄສ້ມີລັກສະນະອຸດຕັນຈາກພະຍາດແມ່ທ້ອງໂຕແປຈຳນວນຫລາຍທີມແພດໝໍເຮົາຈຶ່ງຜ່າຕັດລຳໄສ້ເພື່ອດຶງເອົາພະຍາດໂຕແປອອກຈາກລຳໄສ້,ຄົນໄຂ້ປອດໄພດີແລະກຳລັງສືບຕໍ່ປິ່ນປົວ.

ສຳລັບພະຍາດໂຕແປງົວ (Taenia Saginata) ແມ່ນພົບເຫັນໄດ້ຫຼາຍໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມັກກິນອາຫານດິບ,ຫຼືປົນເປື້ອນກັບໄຂ່ຂອງພະຍາດມາ,ໂດຍສະເລ່ຍອາຍຸຂອງພະຍາດໂຕແປແມ່ນອາໃສແລະມີຊີວິດຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາໄດ້ເຖິງ35ປີແລະຍາວໄດ້ເຖິງ5-15ແມັດ,ແລະມັກມີຢູ່ຫຼາຍໂຕ,ສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ສະແດງອາການໃຫ້ຮູ້ໂດຍທັນທີ,ສະນັ້ນໃຫ້ທຸກຄົນໝັ່ນກວດສຸຂະພາບແລະຂ້າແມ່ທ້ອງປະຈຳປີໝ່ຳສະເໝີ.