ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ຊີວະພາບ

318e82d7e78de758516c4d47d1485980_L

ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ຊີວະພາບ

ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ ແມ່ນຝຸ່ນອິນຊີ ຫຼື ຝຸ່ນທຳມະຊາດຊະນິດ ໜຶ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດໃນການປັບປຸງບຳລຸງດິນສາມາດຜະລິດໄດ້ງ່າຍ

ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ ໂດຍການນຳເສດວັດຖຸເຫຼືອໃຊ້ປະສົມໝັກລວມກັບ ຂີ້ສັດ, ແກບດຳ, ຮຳອ່ອນປົກ ດ້ວຍກະເປົ໋າປ່ານໝັກໄວ້ 3 ມື້ ສາ ມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

ສຳລັບສ່ວນປະສົມໃນການ ເຮັດຝຸ່ນໝັກຊີວະພາບປະກອບມີ ຂີ້ສັດແຫ້ງ 1 ຄຸ, ຂີ້ແກບ 1 ຄຸ, ຮຳອ່ອນ 1 ກິໂລ ຖ້າໄດ້ 1 ຄຸນຳກັນ ຍິ່ງເປັນການດີ, ນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ, ກາກນ້ຳຕານ ແລະວັດຖຸທີ່ ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນເຊັນ: ແກບ, ຂີ້ອ້ອຍ, ຂີ້ເລື່ອຍ, ເປືອກຖົ່ວດິນ, ຖົ່ວຂຽວ, ໄຍໝາກພ້າວ ແລະອື່ນໆຈຳນວນ 1 ຄຸ.

ຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດຝຸ່ນ ແມ່ນເລີ່ມຈາກປະສົມວັດຖຸທັງ ໝົດໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນກໍຫົດນ້ຳປະສົມນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ ແລະ ກາກນ້ຳຕານ (ໃຊ້ນຳຕານຊາຍແທນກໍໄດ້) ໃນປະລິມານນ້ຳ 10 ລິດຕໍ່ນ້ຳຊີວະພາບ 2 ບ່ວງແກງ ແລະກາກນ້ຳຕານ 2 ບ່ວງແກງ ຫົດກອງຝຸ່ນທີ່ປະສົມກັນນັ້ນຈົນ ໄດ້ຄວາມຊຸ່ມ 50% (ສ່ວນວິທີໃນການກວດສອບວ່າໄດ້ບໍ່ໄດ້ຄືກຳຝຸ່ນ ແລະເມື່ອແບມືອອກແລ້ວເປັນ ກ້ອນໂດຍທີ່ບໍ່ມີນ້ຳໄຫຼອອກມາ) ນັ້ນສະແດງວ່າອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງນ້ຳ ແລະສ່ວນປະສົມຂອງຝຸ່ນນັ້ນເຂົ້າກັນດີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈິ່ງກອງຝຸ່ນຢູ່ເທິງພື້ນໃຫ້ໜາປະ ມານ 1 ຄືບ ປົກດ້ວຍເປົ໋າປ່ານປະໄວ້ 3 ວັນ ກໍສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ, ຊຶ່ງລັກສະນະຂອງຝຸ່ນທີ່ດີ ແມ່ນມີເຊື້ອລາຂາວມີກິ່ນຄື: ເຊື້ອ ເຫັດ, ບໍ່ຮ້ອນ ແລະມີນ້ຳໜັກເບົາ.

ສຳລັບວິທີຂອງການໃຊ້ຝຸ່ນ ບົ່ມຊີວະພາບປະສົມດິນໃນໜານ ປູກຜັກທຸກຊະນິດ ແມ່ນຈະເອົາຝຸ່ນ 1 ກິໂລ ຕໍ່ 1 ຕາແມັດ, ແຕ່ຖ້າເປັນ ພືດຜັກອາຍຸເກີນ 2 ເດືອນເຊັ່ນ: ກະລຳປີ, ໝາກຖົ່ວຍາວ, ໝາກ ແຕງ, ໝາກອືໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນໝັກແຫ້ງ ຮອງພື້ນຂຸມກ່ອນປູກປະມານ 1 ໂກບມື, ແຕ່ຖ້າເປັນຕົ້ນໝາກໄມ້ຄວນຮ້ອງພື້ນຂຸມດ້ວຍເສດຫຍ້າ, ໃບໄມ້, ເຟືອງແຫ້ງ ແລະຝຸ່ນບົ່ມ ແຫ້ງປະມານ 1-2 ຄຸ, ສ່ວນຕົ້ນ ໝາກໄມ້ທີ່ປູກແລ້ວໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນໂຮຍບໍລິເວນພຸ່ມຂອງຕົ້ນໄມ້ແລ້ວປົກ ດ້ວຍຫຍ້າ, ໃບໄມ້ ແລະເຟືອງແຫ້ງ, ຖ້າຫາກຈະໃສ່ຜັກທີ່ໃຫຍ່ ແດ່ແລ້ວຄວນໃສ່ໃນປະລິມານ 2 ກຳມືຕໍ່ 1 ຕາແມັດ ໂດຍກຳໂຮຍຕາມຫວ່າງຜັກແລ້ວຫົດນ້ຳ ປະສົມນ້ຳຊີວະພາບນຳທຸກຄັ້ງທີ່ ໃສ່ຝຸ່ນເພີ່ມເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ຂອງຝຸ່ນ, ກໍລະນີເປັນດອກໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກໝັກທຸກ 7 ວັນປະມານ 1 ກຳມື, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກປູກໄດ້ 2 ປີ ຂຶ້ນໄປໃຊ້ ໃນອັດຕາສ່ວນ 2 ກິໂລຕໍ່ຕົ້ນຕໍ່ປີ.

ປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ໃນການໃສ່ຝຸ່ນບົ່ມນີ້ ແມ່ນການເພີ່ມປະລິມານອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ ແລະສາມາດຮັກ ສາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ພ້ອມນັ້ນ ຍັງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ແລະຊ່ວຍການຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີຂຶ້ນ, ເພີ່ມທາດໄນໂຕເຈນໃຫ້ກັບດິນ, ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ດິນ ແລະພືດເຖິງວ່າຈະໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ແລະຍາວນານ, ຊຶ່ງມັນຍັງຈະປັບສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະປະຢັດຕົ້ນທຶນຜະລິດງ່າຍໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ, ສະເພາະການເກັບຮັກສາຝຸ່ນ ເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ຍາວນານນັ້ນຄວນໃສ່ເປົ໋າແລ້ວເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ ແຫ້ງ ແລະຮົ່ມຈະຊ່ວຍເກັບໄດ້ດົນເຖິງ 1 ປີ.

ຂໍ້ມູນຈາກ http://www.sedthakid.la/