ການຂຸດຄົ້ນທອງ ແລະ ຄຳຂອງ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ

 

ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ສາກົນຂະໜາດໃຫຍ່ ກຳລັງປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວ

ເຖິງວ່າລາຄາຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນ: ທອງ ແລະ ຄຳ ຈະຫລຸດລົງກວ່າເກ່ົາກໍຕາມ ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນ

ຫົວຂໍ້ສຳຄັນໃນການປຶກສາຫາລືກັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການເງິນ, ພະນະ

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ແລະ ທ່ານ ຣ໋ອບ ອັຊເຊີ ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ມາຍນິງ ຈຳກັດ

PBM ທີ່ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກັນຍາຜ່ານມາ.

 

ນັບແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ, ບໍລິສັດໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ງົບປະມານແຫ່ງຊາດຂອງລາວທັງໝົດ 344 ລ້ານໂດ

ລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງປະກອບມີພາສີຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ, ອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ. ນອກນີ້ ໃນປີ 2013 ບໍ

ລິສັດກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນ 78,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຖິງວ່າລາຄາທອງ ແລະ ຄຳ ຈະຫລຸດລົງປະມານ 20% ຕະຫຼອດ

ໄລຍະສອງປີຜ່ານມານີ້.

 

ທ່ານ ອັຊເຊີ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວວ່າ: ເຖິງວ່າການມອບອາການກຳໄລ ຂອງບໍລິສັດ ສຳລັບປີ 2013

ໄດ້ຫລຸດລົງປະມານ 44% ຕ່ຳກວ່າ ປີ 2012 ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການປະກອບສ່ວນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ເຂົ້າໃນລາຍຮັບແຫ່ງ

ລັດຫລຸດລົງ 12% ເນື່ອງມາຈາກອາການກຳໄລ ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ໜຶ່ງໃນຫລາຍປະເພດອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ

ຕ່າງໆທີ່ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ມອບພັນທະໃຫ້ແກ່ຂອງລັດຖະບານລາວ.

 

ທ່ານ ອັຊເຊີ ຍັງໄດ້ກ່າວ ອີກວ່າ: ໃນເວລາທີ່ລາຄາໂລຫະທາດຫລຸດລົງກວ່າເດີມ, ກຳໄລຂອງການດຳເນີນງານຂອງພວກ

ເຮົາກໍຫລຸດລົງ ສະນັ້ນ ຈຳນວນອາກອນກຳໄລທີ່ພວກເຮົາຈະມອບກໍຈະຕ້ອງຫລຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ

ບໍລິສັດຍັງສືບຕໍ່ມອບຄ່າຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ, ອາກອນເງິນເດືອນ ແລະ ອາກອນນຳເຂົ້າ. ນອກນັ້ນ, ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ

ຍັງໄດ້ມອບພັນທະລ່ວງໜ້າໃນເດືອນກັນຍາ 2014 ຕາມການສະເໜີຂອງພາກລັດ ແລະ ບໍລິສັດຍັງ ໄດ້ມອບເງິນປັນຜົນ

ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນໄລຍະສອງປີຜ່ານມາ, ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ 10% ໃນບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ການມອບຄ່າຊັບ

ພະຍາກອນແຮ່ທາດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສີ່, ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍຫັກລົບກັບລາຄາທີ່ຫລຸດລົງນັ້ນ.

 

ນອກນັ້ນ ທີ່ປະຊຸມຍັງຮັບຮູ້ວ່າ: ລາຄາໂລຫະທາດຍັງຄົງສືບຕໍ່ຫລຸດລົງໃນປີນີ້ ແລະ ຄາດວ່າ: ລາຄາຄຳ ແລະ ທອງຈະຟື້ນ

ຕົວໄດ້ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ. ແຕ່ເຖິງວ່າລາຄາຈະຫລຸດລົງກວ່າເດີມກໍຕາມ ແຕ່ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆກໍຄືບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ

ມາຍນິງຍັງເປັນແຫລ່ງລາຍຮັບທີ່ສຳຄົນສຳລັບ ສປປ ລາວ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ