ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນລາວພາບລວມຍັງດີກວ່າປະເທດອື່ນໆ

ທ່ານນາງ ວິກຕໍເຣຍ ກວາກວາ ຮອງ ປະທານຫ້ອງການທະນາຄານໂລກຜູ້ຊີ້ ນຳກ່ຽວກັບພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ-ປາຊີຟິກ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກກ່ຽວ ກັບທ່າອ່ຽງໂລກການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດພາກພື້ນໃນວັນທີ 4 ຕຸລາຜ່ານມາ, ຊຶ່ງບົດລາຍງານໄດ້ສະ ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອັດຕາການເຕີບໂຕ ຂອງເສດຖະກິດໂລກທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມ ຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 6,4%, ຂະນະນະທີ່ ສປປ ລາວ ຈະມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໄລຍະປີ 2017 ແລະ 2018.

ອີງຕາມບົດລາຍງານສະບັບຫຼ້າສຸດ ຂອງທະນາຄານໂລກສໍາລັບພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ-ປາຊີຟີກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກໃນປີ 2017 ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນຄາດວ່າຈະຍັງຄົງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຂງແຮງ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບທາງບວກໃຫ້ແກ່ບັນດາ ປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະປາຊີຟີກ. ຊຶ່ງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນປະ ເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວທີ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ການພື້ນຕົວຂອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ການຄ້າສາກົນ ທີ່ສູງຂຶ້ນຈະເປັນປັດໄຈ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບອັນດີໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາຢູ່ໃນພາກພື້ນເພີ່ມຂຶ້ນ ເລັກນ້ອຍ ເນື່ອງມາຈາກອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈີນທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນກວ່າຄາດຄະເນໄວ້, ຊຶ່ງຢູ່ໃນລະດັບ 6,7%, ຊຶ່ງມີອັດຕາເທົ່າກັນກັບ ການເຕີບໂຕໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2016. ສ່ວນປະເທດອື່ນໆຢູ່ໃນພາກພື້ນ ລວມທັງບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນ ອອກສ່ຽງໃຕ້ ແມ່ນຈະມີອັດຕາການເຕີບໂຕເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ, ຢູ່ໃນລະດັບ 5,1% ໃນປີ 2017 ແລະ 5,2% ໃນປີ 2018, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 4,9% ໃນປີ 2016.

ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຈະຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ ສະເລ່ຍໃນປີ 2017 ຢູ່ໃນລະດັບ 6,7% ແລະ 6,6% ໃນປີ 2018 ຊຶ່ງຈະຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໃນປີ 2019 ຢູ່ທີ່ 6,9%, ຂະນະທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ທະນາຄານພັດທາ ອາຊີ (ເອດີບີ) ໄດ້ຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດລາວ ປີ 2017 ຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 6,9% ແລະ 7% ໃນປີ 2018 ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ເປັນແຮງ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍທີ່ຂະແໜງບໍລິການມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງເຖິງ 9,8% ຂອງຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເຂົ້າມາລາວໃນ 6 ເດືອນຕົນປີ 2017, ສ່ວນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຍັງຄົງຕົວຢູ່ທີ່ 14,5%, ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ແລະ 2018 ຈະຫຼຸດລົງທີ່ 1% ແລະ 1,5% ຕາມລໍາດັບອັນເນື່ອງຈາກລາຄານໍ້າມັນ ແລະອາຫານຍັງຄົງທີ່.

ຢ່າງໃດກໍຕາມເຖິງວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຈະມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ແຕ່ສະເລ່ຍລວມແລ້ວ ກໍ່ຍັງຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ສູງກວ່າບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟີກ ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງພະລັງງານໃນ ສປປ ລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນປັດໄຈຂັບເຄື່ອນຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດສຶບຕໍ່​ເຕີບໂຕ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

1 COMMENT

Comments are closed.