ກະຊວງການເງິນປັບປຸງບາງກົມສຳຄັນຄືນໃໝ່

 

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ມີການປັບປຸງຄະນະກວດກາການເງິນກະຊວງຊຸດໃໝ່ຄື ໃຫ້ທ່ານ ພົມມາ ບຸນນະວົງ ຮອງຫົວໜ້າ

ກົມກວດກາການເງິນ ແລະ ທ່ານ ຄຳແສນ ພົມພັກດີ ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາການເງິນ ກົມການເງິນ ກະຊວງການ

ເງິນອອກພັກຜ່ອນຮັບເບ້ຍບຳນານ, ຂະນະດຽວກັນ ກໍຍົກຍ້າຍທ່ານ ຈັນທະສິດ ເສນາພັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ

ການເງິນມາເປັນຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາບັນຊີ ແລະ ຍົກຍ້າຍ ທ່ານ ແກ້ວຫລ້າ ສຸວັນນະຄຳ ຮັກສາການຫົວໜ້າສະ

ຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາການເງິນຜູ້ໃໝ່. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍໄດ້ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ

ໂພໄຊ ໝັ້ນພິລາພັນ ເປັນຫົວໜ້າກົມກວດກາການເງິນຄົນໃໝ່, ທ່ານ ຟອງວັນ ບ່າວທຳມະວົງ ອະດີດຮອງຫົວໜ້າ

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ມາເປັນຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາການເງິນຜູ້ໃໝ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.

 

ການປັບປຸງຄະນະດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍລະບຽບລັດຖະກອນແຫ່ງ

ສປປ ລາວ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸກະສຽນຄົບຖ້ວນຕາມປີການເພື່ອຮັບ

ເບ້ຍບຳນານ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານກວດກາການເງິນ

ພາຍໃນກະຊວງດັ່ງກ່າວມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນໜ້າທີ່ວຽກງານໄລ

ຍະໃໝ່ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ