BCEL ແຈ້ງປ່ຽນລະຫັດບັດເອທີເອັມຂອງບັດແຖບແມ່ເຫຼັກທັງໝົດໃນທົ່ວລະບົບ

0
201

ວັນທີ 16 ມີນາ 2023 ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ອອກແຈ້ງການວ່າ: ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້ບັດເອທີເອັມຢູນຽນເພ ທີ່ເປັນບັດເເຖບແມ່ເຫຼັກ, ທຄຕລ ຈຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນການປ່ຽນລະຫັດ ບັດເອທີເອັມຂອງບັດແຖບແມ່ເຫຼັກທັງໝົດໃນທົ່ວລະບົບ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1) ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ມີ BCEL One, ທ່ານສາມາດເບິ່ງລະຫັດບັດເອທີເອັມ 6 ຕົວເລກ ຜ່ານທາງແອັບ BCEL One (ດັ່ງຄູ່ມືທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້). ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ລະຫັດ ຫຼື ປ່ຽນເປັນລະຫັດຂອງຕົນເອງໃໝ່ ໄດ້ຢູ່ ທີ່ຕູ້ ATM ຂອງ ທຄຕລ ໃນທົ່ວລະບົບ ຫຼື ໃນ ແອັບ BCEL One (ແຕ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປ່ຽນເປັນລະຫັດເກົ່າທີ່ ທ່ານເຄີຍນໍາໃຊ້ມາກ່ອນ).

2) ສໍາລັບລູກຄ້າບໍ່ມີ BCEL One ແມ່ນສາມາດເຂົ້າມາປ່ຽນລະຫັດໃໝ່ ຫຼື ປ່ຽນເປັນບັດເອທີເອັມຊິບ ຢູ່ທີ່ ປ່ອງບໍລິການ ຂອງ ທຄຕລ ໃນທົ່ວລະບົບ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມ ຈົນເຖິງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2023.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ