ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນ ສໍາຫຼັບຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງ

ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນ ສໍາຫຼັບຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງມີດັງນີ້:

  1. ໝາກນັດ
  2. ເຂົ້າໜຽວ
  3. ຊີ້ນງົວ
  4. ຊີ້ນຄວາຍ
  5. ປາກະປ໋ອງ
  6. ປາທູໄຂ່
  7. ໝາກຖົ່ວງອກ
  8. ໝາກຖົ່ວລຽນ
  9. ໜໍ່ໄມ້ດອງ
  10. ຜັກຕໍານິນ