ຜັກ 5 ຊະນິດທີ່ຄົນບໍ່ສະບາຍຄວນຫຼີກລ່ຽງ

ຜັກທີ່ບໍ່ຄວນກິນຕອນທີ່ບໍ່ສະບາຍມີດັງນີ້:

  1. ຜັກກະລໍາປີດິນ ບໍ່ຄວນກິນຕອນເປັນໄທລອຍ: ເນື່ອງຈາກວ່າ ຜູ້ທີ່ມີພາວະໄຮໂປໄທລອຍ ຈະເປັນພາວະຕ່ອມໄທລອຍທໍາງານຕໍ່າ ໂດຍກະລໍາປີມີສານຊື່ ກອຍໂຕຮເຈນ ຊຶ່ງຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງສານທີ່ຂັດຂວາງການສ້າງຮອກໂມນໃນຕ່ອມໄທລອຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍນໍາໄອໂອດິນໄປໃຊ້ສ້າງຮອກໂມນໄຣຣອກຊິນໄດ້ໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ຫຼືເຮັດໃຫ້ຕ່ອມໄທລອຍທໍາງານຕໍ່າຍິ່ງຂຶ້ນ ( ຖ້າຢາກກິນຕ້ອງຕົ້ມໃຫ້ສຸກ )
  2. ຜັກຫົມ ບໍ່ເໝາະກັບຄົນທີ່ມີພາວະຂາດທາດເຫຼັກ ແລະ ແຄວຊຽມຕໍ່າ ແລະຄົນທີ່ເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ: ແທ້ຈິງແລ້ວຜັກຊະນິດນີ້ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດແຕ່ຢ່າງໃດ ພຽງແຕ່ມັນມີສານຕ້ານໂພຊະນາການເຊັນ ກົດອອກຊາລິກ ຊຶ່ງຈະໄປຕ້ານການດູດຊຶມທາດເຫຼັກ ແລະແຄວຊຽມ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຄວນກິນ
  3. ໝາກຖົ່ວງອກ ບໍ່ຄວນກິນຕອນຮ່າງກາຍອ່ອນແອ: ເພາະໃນຖົ່ວງອກມີເຊື້ອຈຸລິນຊີ ຫຼືສານຟອກຂາວຕົກຄ້າງຢູ່ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກໂດຍທໍາມະຊາດຂອງການເຜາະຖົ່ວງອກຕ້ອງອາໄສຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍ ຊຶ່ງສະພາວະນີ້ກໍເໝາະສົມທີ່ຈຸລິນຊີຈະເຕີບໂຕໄດ້ງ່າຍເຊັນກັນ ຫາກກິນດິບ ຫຼືບໍ່ລ້າງໃຫ້ສະອາດ ອາດໄດ້ຮັບເຊື້ອນີ້ ຍິ່ງຄົນທີ່ມີພູຄຸ້ມກັນອ່ອນແອເຊັນເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ຍິງຖືພາ ກໍຍ່ອມສ່ຽງຮັບເຊື້ອພະຍາດໄດ້ງ່າຍ.
  4. ໝາກຖົ່ວຍາວ ບໍ່ຄວາມກິນຕອນຮ່າງກາຍອ່ອນແອເຊັນກັນ: ໃນໝາກຖົ່ວຍາວມັກມີສານກໍາຈັດສັດຕູພືດຕົກຄ້າງ ເນື່ອງຈາກມີຫານສີດສານເຄມີປ້ອງກັນ ໂດຍການເກັບຍັງບໍ່ຄົບ 7 ວັນຫຼັງສີດຢາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສານເຄມີຍັງບໍ່ທັນລະລາຍ
  5. ໜໍ່ໄມ້ດິບ ແລະຜັກຫອມເປ: ໃນໜໍ່ໄມ້ດິບ ແລະຜັກຫອມເປຈະມີສານໄຊຢາໄນດ໌ຕາມທໍາມະຊາດ ຈິຶ່ງບໍ່ຄວນກິນດິບ ເພາະຮ່າງກາຍຂັບສານພິດອອກມາໄດ້ໜ້ອຍ ຫາກກິນເຂົ້າໄປສານໄຊຢາໄນດ໌ຈະໄປຈັບເມັດເລືອດແດງ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດອອກຊີເຈນໝົດສະຕິ ແລະເຖິງຕາຍໄດ້