ໝູ່ເພື່ອນ 6 ແບບທີ່ຄວນຮັກສາໄວ້

ຄົນເຮົາພົບກັນໃນກາລະເທສະທີ່ຕ່າງກັນ ບາງຄັ້ງຈະພົບວ່າຄົນທີ່ບໍ່ຖືກນິໄສໃນຕອນທໍາອິດ ຕໍ່ມາກັບກາຍເປັນ ໝູ່ເພື່ອນທີ່ດີ ເພາະເຮົາເຫັນຈຸດເດັ່ນຂອງເຂົາ ບາງຄັ້ງເຮົາບໍ່ຄິດຈະຮູ້ຈັກກັບຄົນນັ້ນເລີຍ ເພາະຮູ້ສຶກບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ຕໍ່ມາກັບເປັນວ່າຄົນໆນັ້ນຄືປະເພດທີ່ ບໍ່ແມ່ນສໍາຫຼັບເຮົາ ທັງທີ່ຮູ້ຢູ່ແກ່ໃຈວ່າບໍ່ອາດເປັນໝູ່ເພື່ອນກັບເຂົາໄດ້ ຄົນທີ່ມັກເຮົາໆກັບບໍ່ມັກເຂົາ ຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ຮັກ ກັບຮັກເຮົາສຸດຫົວໃຈ ໝູ່ເພື່ອນກໍເຊັນກັນ ມີ 6 ແບບທີ່ເຮົາຄວນຮັກສາໄວ້

  1. ໝູ່ເພື່ອນຄົນທີ່ຮູ້ໃຈ ແລະຫ່ວງໃຍເຮົາ
  2. ຄົນທີ່ໃຊ້ລີລາຊີວິດຄ້າຍຄືເຮົາ
  3. ຄົນທີ່ມີສິໄສໃຈຄໍຄ້າຍກັນກັບເຮົາ
  4. ໝູ່ເພື່ອນທີ່ໃຫ້ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະເຕືອນໃຈດ້ານການງານ
  5. ໝູ່ເພື່ອນທີ່ມີລູກຫຼິ້ນຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າ ສະຫຼາດ
  6. ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຫຼາຍມີປະການ ໃຫຍ່ກວ່າປະມານ 10 ປີ