10 ເລື່ອງຈິງອັນໜ້າເຫຼືອເຊື່ອຂອງການກອດ ທີ່ອາດຍັງບໍ່ເຄີຍຮູ້?

 

  1. ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຫຼັ່ງສານອອກຊິໂທຊິນ: ເປັນຮອກໂມນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຫຼັ່ງມາຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນຫຼັງ ໂດຍມີຜົນກັບການທໍາງານຂອສະໝອງກັບສຸຂະພາບເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກດີ
  2. ເສີ່ມສ້າງລະບົບພູມຄຸ້ນກັນ
  3. ບັນເທົາອາການເຈັບປວດ
  4. ຫຼຸດຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງເຈົ້າກັບຄົນຮັກ
  5. ນໍາໄປສູ້ເວລາແຫ່ງຄວາມສຸກ
  6. ເຊື່ອມສໍາພັນຂອງແມ່ກັບສູກ
  7. ເຂົ້າກັບຄົນຮອບຂ້າງໄດ້ດີຂຶ້ນ
  8. ຫຼຸດຄວາມຄຽດ
  9. ຫຼຸດໂອກາດຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດຫົວໃຈ
  10. ສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກທີ່ ແລະກັບທຸກຄົນ