ຢາຄຸມກໍາເນີດ, ຢາສູບ ເປັນປັດໃຈສ່ຽງເກີດມະເຮັງປາກມົດລູກ

ການຕິດເຊື້ອຫູດ ( HPV) ຄືປັດໃຈສ່ຽງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງປາກມົດລູກຫຼາຍທີ່ສຸດ ອີກທັ້ງ ການສູບຢາ, ການໃຊ້ຢາຄຸມກໍາເນີດ ຈໍານວນຂອງຜູ້ທີ່ມີເພດສໍາພັນດ້ວຍ ແລະພູມຄຸ້ມກັນທີ່ຫຼຸດລົງຂອງຜູ້ຍິງລ້ວນຖືເປັນປັດໃຈໃນການເກີດພະຍາດທັ້ງສິ້ນ.

ການຕິດເຊື້ອ HPV ຖືເປັນປັດໃຈທີ່ສ່ຽງທີ່ສຸດ ແລະໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເຖິງຮ້ອຍກວ່າຊະນິດ ແນວໃດກໍຕາມ ບໍ່ແມ່ນທຸກຊະນິດທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກ. ການນໍາເຂົ້າປະລິມານຂອງນິໂດຕິນ ຫຼືການສູບຢາເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງມະເຮັງປາກມົດລູກເຈັດເທົ່າໃນຜູ້ຍິງທີ່ສູບຢາ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ສູບຢາ ການເລີກນິໄສທີເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງນີ້ ຄວາມສ່ຽງກໍອາດຫຼຸດໄປຕາມ.

ຜູ້ຍິງທີ່ກິນຢາຄຸມກໍາເນີດມາເປັນເວລາດົນ ພວກນີ້ກໍຈະຍິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນມະເຮັງຊະນິດນີ້ ແນວໃດກໍຕາມ ຢາຄຸມກໍາເນີດທີ່ມີເອສໂຕຣເຈນເປັນໜຶ່ງໃນປັດໃຈການເກີດມະເຮັງປາກມົດລູກທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດ ຜູ້ຍິງທີ່ກິນຢາຄຸມກໍາເນີດ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີໄວຣັສຫູດເກີດຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍ ມີໂອກາດນ້ອຍທີ່ຈະເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ.

ພູມຄຸ້ມກັນໃນຜູ້ຍິງຫຼຸດລົງ ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກ ເພາະຜູ້ຍິງເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີຈະຕິດເຊື້ອໄວຣັສຮວມທັງການຕິດເຊື້ອ HPV.