ເຫງົາຕອນໂສດ ກັບເຫງົາຕອນມີຄູ່ ຫຍັງເປັນຕາຢ້ານກວ່າກັນ?

ການທີ່ຜູ້ຍິງເຮົາຈະໄດ້ພົບກັນຜູ້ຊາຍດີໆຄົນໜຶ່ງ ບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ເຂົາຈະຕ້ອງມີຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ພຽງພໍ ເພາະເມື່ອໃດທີ່ຜູ້ຍິງມີຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະເພິ່ງພາຕົນເອງໄດ້ ເມື່ອນັ້ນກໍແປວ່າ? “ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍພົບກັບຜູ້ຊາຍດີໆແມ້ແຕ່ຄົນດຽວ”.

ຈື່ໄວ້ວ່າ ການເລືອກຄູ່ຊີວິດນັ້ນບໍ່ມີເງື່ອນໄຂອື່ນໃດ ນອກສະຈາກວ່າເລືອກ “ຄົນທີ່ເຂົາຮັກເຮົາ” ບໍ່ວ່າເຂົາຈະມີເງິນຫຼາຍເທົ່າໃດ? ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນພຽງໃດ? ຈະມີຄວາມສາມາດ ແລະສະຫຼາດຫຼາຍປານໃດ? ຈະມີຄວາມກະຕັນຍູແນວໃດ? ຈະຫຼໍ່ປານໃດ? ຈະເວົ້າເກັ່ງແນວໃດ ແຕ່ເຂົາບໍ່ຮັກເຈົ້າ ຈະມີປະໂຫຍດອັນໃດ!!! ຕໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຮັກຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນຫຼາຍປານໃດ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມຮັກເລີ່ມຈາກຜູ້ຊາຍ ຫາກຊາຍຄົນນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັກເຈົ້າ ເສີຍເຂົາໄປຄືຄວາມຄຸ້ມຄ່າກວ່າເສຍອີກ?

ບໍ່ມີຄູ່ອາດຫງຽບເຫງົາແດ່ ແຕ່ສາມາດມີຄວາມສຸກໄດ້ ເຈົ້າສາມາດເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໄປທົ່ວໂລກໄດ້ພຽງລໍາພັງ, ເຈົ້າສາມາດເວົ້າລົມນໍາຜູ້ຊາຍໄດ້ທຸກເພດທຸກໄວຢ່າງສະບາຍໃຈ, ເຈົ້າສາມາດເລືອກກັບເຮືອນ ຫຼືໄປຫຼິ້ນຫຼັງຈາກເລີກວຽກງານໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ຄວາມເຫົງາຕອນໂສດບໍ່ໄດ້ເປັນຕາຢ້ານຢ່າງທີ່ເຈົ້າຄິດ ແຕ່ທີ່ເປັນຕາຢ້ານທີ່ສຸດຄື? ເມື່ອມີຄູ່ຊີວິດແຕ່ເຈົ້າກັບຮູ້ສຶກເຫງົາຕ່າງຫາກ!!