ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງມີຜົນຮ້າຍແນວໃດ?

0
1794
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງມີຜົນຮ້າຍແນວໃດ?
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງມີຜົນຮ້າຍແນວໃດ?

ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງມີຜົນຮ້າຍແນວໃດ?

ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມໂລບມາກໂລພາຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີ່ມີໜ້າທີ່ແລະໂອກາດກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນຂອງລັດ, ຂອງສ່ວນລວມ ຫຼືຂອງພົນລະເມືອງ. ແຕ່ອີກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໜ້ອຍແມ່ນເກີດຂຶ້ນໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ ຫຼືເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໂດຍຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ເຊັ່ນ: ສົມມຸດວ່າປະຊາຊົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເລີຍ ແຕ່ເຂົາເອົາເງິນໃສ່ຊອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງຫຼຸດຈາກການເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງໃນກະໂຕຂອງປະຊາຊົນຜູ້ນັ້ນພຽງແຕ່ຢາກໃຫ້ໂຕເອງຫຼຸດພົ້ນຈາກການລົງໂທດ ແຕ່ພັດໄດ້ສ້າງໃຫ້ເກີດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເກີດຂຶ້ນແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ວຽກງານນີ້ຈຶ່ງສົມຄວນທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວເຖິງແລະເຂົ້າໃຈ ແລະພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າການນຳກັນ ດັ່ງເນື້ອໃນບາງຕອນຂອງ ຍຸດທະສາດ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວວ່າ: “ຍົກສູງບົດບາດຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສື່ມວນຊົນ, ການຈັດຕັ້ງວິສາຫະກິດ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ມີຄວາມຕັ້ງໜ້າ ແລະເປັນເຈົ້າການຂຶ້ນຕື່ມ; ການຈັດຕ້ັງທຸກຂັ້ນແລະພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ຕ້ອງຖືເອົາການເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນພັນທະຂອງຕົນ” .

ຖາມວ່າ ດ້ວຍເຫດອັນໃດ ພັກ-ລັດຖະບານເຮົາ ຈຶ່ງເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ? ຄຳຕອບງ່າຍໆ ລວມໆ ກໍຈະມີຢູ່ວ່າ: ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ, ການຫຼຸດໂຕນກັນລະຫວ່າງຜູ້ຮັ່ງກັບຜູ້ທຸກຈະມີສູງຂຶ້ນ, ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງກີດຂວາງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການດຳເນີນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ສົ່ງຜົນສະທ້ອນດ້ານລົບຕໍ່ບົດບາດການນຳພາຂອງພັກ, ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການຄົງຕົວ ແລະຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບອບໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ (ຍຸດທະສາດຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020). ຫຼືສະຫຼຸບສັ້ນໆ ເຂົ້າໄປອີກກໍຄືຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາບໍ່ສາມາດພັດທະນາໄດ້ສະດວກ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຈະລຳບາກ.

ຂໍຍົກຕົວຢ່າງແບບສົມມຸດຈັກເລື່ອງໜຶ່ງເພື່ອຜູ້ອ່ານຈະເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ, ສົມມຸດວ່າ ຈຳນວນເງິນໃນຄັງຂອງປະເທດບໍ່ຫຼາຍຍ້ອນເກັບພາສີບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າເພາະມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດມາພັດທະນາ, ຢືມມາແລ້ວພັດຖືກສໍ້ລາດບັງຫຼວງໄປອີກ ຍັງເຫຼືອເງິນດ້າມໜ້ອຍເອົາໄປພັດທະນາກໍບໍ່ພໍ, ແລ້ວກໍຢືມໃໝ່ ແລະຢືມໃໝ່ເລື້ອຍໆ ແລ້ວສຸດທ້າຍກໍເປັນໜີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ການຫາເງິນມາໃຊ້ໜີ້ຈະເອົາຢູ່ໃສ? ກໍເອົາຈາກເງິນຄັງຂອງປະເທດເຮົາ ແລ້ວເງິນຄັງຂອງປະເທດເອົາມາແຕ່ໃສ? ກໍແມ່ນເກັບພາສີຈາກສິນຄ້າ, ພາສີທີ່ດິນ, ອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກພົນລະເມືອງທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດ, ເມື່ອເກັບພາສີສູງຂຶ້ນ ລາຄາສິນຄ້າກໍແພງຂຶ້ນ (ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກຳໄລ) ສະຫຼຸບແລ້ວການໃຊ້ໜີ້ກໍແມ່ນປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນເປັນຄົນໃຊ້ ແລະປະຊາຊົນກໍດຳລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກ.

ເວົ້າເລື່ອງການເສຍພາສີໃຫ້ລັດຕາມພັນທະນັ້ນ ເມື່ອບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງແລ້ວ ຜູ້ເສຍກໍບໍ່ຢາກເສຍ ແລ້ວພະຍາຍາມເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອບໍ່ຢາກເສຍພາສີ ເມື່ອເກັບພາສີບໍ່ໄດ້ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ລັດຖະບານກໍບໍ່ມີລາຍຮັບ, ເມື່ອບໍ່ມີລາຍຮັບກໍບໍ່ມີເງິນ ແລະກໍຕ້ອງກູ້ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລ້ວກໍເປັນໜີ້ ວຽນໄປວຽນມາ. ນີ້ແມ່ນເວົ້າສະເພາະໃນແງ່ນ້ອຍໆ ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວຜົນຮ້າຍຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງມັນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ້າງຂວາງ ເກີນກວ່າເຮົາຈະສາມາດຂຽນລົງນີ້ໃຫ້ໝົດໄດ້.

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຊັກຊ້າ, ສັງຄົມບໍ່ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ, ຄົນລວຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຄຸກ ຄົນທຸກບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ, ຄົນຈົນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ຄົນດີຄົນເກັ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ, ຄົນທີ່ເຮັດວຽກແທ້ໆ ພັດບໍ່ມີເງິນໃຊ້ພຽງພໍ, ເງິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈະຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍໄປຢູ່ກັບບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ຖືກນຳເອົາມາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດ, ຜູ້ລວຍກໍລວຍເຫຼືອລົ້ນ ຜູ້ຈົນກໍຈົນເຫຼືອຫຼາຍ, ຖະໜົນຫົນທາງແລະສິ່ງປຸກສ້າງບໍ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການສຶກສາຄຸນນະພາບຕ່ຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມຖືກທຳລາຍແບບບໍ່ມີຂອບເຂດ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍຈະບໍ່ເປັນທຳ ແລະອື່ນໆ…

ໂດຍ: ດາວແດນດອຍ
www.facebook.com/mahasonmagazine