ນາງງາມອາພອນລາວປີ 2012 ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນທູດວັດທະນະທຳຂອງອົງການອີຟາດ

thu5sep1

ນາງສາວຄິຣສຕີນາ ລາຊາສິມມາ ນາງງາມລາວ ຫຼື ນາງງາມອາພອນລາວປີ 2012 ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນທູດວັດທະນະທຳປະຈຳກອງທຶນສາ ກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິ ກຳ ( IFAD ) ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ການແຕ່ງຕັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ ປະກາດຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຂອງອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ     ໃນ
ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2013, ໂດຍ ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ສະເຕຟເນຍ ດີນາ, ຫົວ ໜ້າອົງການ ( IFAD ) ປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີທ່ານ ສົມສະໜຸກ ມີໄຊ, ຮອງປະທານສະມາຄົມ ນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາສື່ມວນຊົນເຂົ້າ ຮ່ວມ.
ນາງ ຄິສຕີນາ ມີອາຍຸ 25 ປີ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີ ໃນບົດບາດ ຂອງນາງສາວອາພອນລາວ ປະຈຳປີ 2012 ເຊິ່ງນາງໄດ້ ກາຍເປັນຜູ້ໜຶ່ງໃນກຸ່ມຄົນ ໜຸ່ມສາວໃນທົ່ວໂລກ ທ່ີເປັນ ອາສາສະຫມັກໃນນາມ ທູດ ວັດທະນະທຳເພື່ອສົ່ງເສີມ ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມຫມາຍອັນ ສຳຄັນຂອງອົງກອນຕ່າງໆ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາ ຊາດ. ສະນັ້ນ, ການທ່ີໄດ້ຖືກ ດຳລົງຕຳແໜ່ງນີ້ກໍ່ເປັນໂອ ກາດດີທ່ີໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເພື່ອການສົ່ງເສີມຄວາມຈຳ ເປັນໃນການປັບປຸງຄວາມ ຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຢູ່ ສປປ ລາວ, ເລັງໃສ່ການປັບປຸງ ຄວາມອາດສາມາດໃນການ ຜະລິດກະສິກຳ, ການເຊ່ືອມ ໂຍງກັບຕະຫລາດ ແລະ ຮັບ ປະກັນການເຂົ້າເຖິງອາຫານ ທ່ີມີໂພສະນາການທ່ີດີຂຶ້ນຕ່ືມ ຂອງປະຊາຊົນລາວເຮົາ.
ນອກຈາກນີ້ນາງຄຣິດຕີນາ ແມ່ນຈະໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມ ເຮັດວຽກງານຂອງອົງການ ( IFAD ) ນີ້ໃນທົ່ວທຸກແຂວງ ເພື່ອເປັນການທຳຄວາມຮູ້ຈັກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ພັດທະນາກະສິ ກຳໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃຫ້ ປະຊາຊົນຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ.

ທີ່ມາhttp://www.kongthap.gov.la/