ສັນຍານເຕືອນ ”ກິນຢາຫຼາຍ” ສ່ຽງທຳລາຍຕັບ

0
152

ການກິນຢາກໍມີທັງຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍຄຽງຄູ່ກັນໄປ, ເຊິ່ງການຈະປິ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ຫາຍດີກໍຕ້ອງອາໄສການກິນຢາ, ແຕ່ການກິນຢາຫຼາຍເກີນໄປກໍມີຄວາມສ່ຽງໃນການທຳລາຍສຸຂະພາບເຊັ່ນດຽວກັນ, ແຕ່ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ຕອນນີ້ເຮົາກິນຢາຫຼາຍເກີນໄປຫຼືບໍ? ມື້ນີ້ລາວໂພສມີວິທີມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ລອງສັງເກດເບິ່ງ.

1. ອ່ອນເພຍ

2. ເບື່ອອາຫານ

3. ເຈັບທ້ອງ, ທ້ອງອືດ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ

4.ຕາເຫຼືອງ

5. ທ້ອງໃຫຍ່ຜິດປົກກະຕິ

6. ມີຈຸດຊໍ້າເລືອດຢູ່ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ.

ເມື່ອຮູ້ຂໍ້ມູນແບບນີ້ແລ້ວ, ຖ້າຫາກວ່າໃຜມີອາການຕາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນໃຫ້ປຶກສາແພດກ່ຽວກັບຢາ ແລະ ບໍ່ຄວນປ່ຽນຢາເອງໂດຍບໍ່ປຶກສາແພດຢ່າງເດັດຂາດ.

ຂໍ້ມູນ: Mahidol Channel