ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ຕ້ອງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຈ່າຍເປັນເງິນກີບ

0
336

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລົງເມື່ອວັນທີ 27 ມີນາ 2024 ເລື່ອງ: ໃຫ້ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ແຈ້ງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຊໍາລະເປັນເງິນກີບ, ສາມາດຈ່າຍສົດ, ໂອນຜ່ານ Qr ຫຼື ເຄື່ອງອ່ານຂໍ້ມູນ pos ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ນອກຈາກນີ້ຍັງບໍ່ໃຫ້ມີການແລກເງິນກັບຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ບໍ່ຖືກກົດໝາຍ. ຫາກພົບເຫັນການລະເມີດ ຈະມີການ ໂຈະ,ຖອນໃບອະນຸຍາດນຳທ່ຽວ, ໃບດຳເນີນທຸລະກິດ ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ. ລາຍລະອຽດເນື້ອໃນແຈ້ງການສາມາດອ່ານເພິ່ມເຕີມລຸ່ມນີ້.