ຢ່າຫຼົງເຊື່ອການໂຄສະນາຂາຍ “ຢາຊຸດ”

0
3365

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ອອກມາແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຢ່າຫຼົງເຊື່ອການໂຄສະນາຂາຍຢາຊຸດ ເນື່ອງຈາກຢາດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍຢາຫຼາຍໆຊະນິດເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຕັບ ໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ.

ນອກນີ້ ການແພດຂອງປະເທດໄທກໍເຄີຍໄດ້ອອກມາເຕືອນຢູ່ຫຼາຍຄັ້ງກ່ຽວກັບຢາຊຸດ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢາຊຸດມີສານສະເຕຍຣອຍ ແລະ ຢາແກ້ປວດ NSAIDs ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປ ສານສະເຕຍຣອຍຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດອອກໃນກະເພາະອາຫານ ອາດຮຸນແຮງເຖິງກະເພາະທະລຸ ເຮັດໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍຕ່ຳ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍດື້ຢາ ເພາະການກິນຢາບໍ່ຖືກຂະໜາດ ຊະນິດ ຫຼື ບໍ່ເໝາະສົມກັບພະຍາດ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະດື້ຢາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຮັກສາໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປເປັນໄປໄດ້ຍາກ, ສຸດທ້າຍກໍຄື ຖ້າເກີດການແພ້ຢາຮຸນແຮງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້.

ໃນການໂຄສະນາຢາຊຸດ ເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປເລີຍຄື ຢາຊຸດປົວພະຍາດຕ່າງໆ, ຢາຊຸດຫຼຸດນ້ຳໜັກ, ຢາຊຸດປົວພະຍາດໂຄວິດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຫຼົງເຊື່ອ ແລະ ຊື້ຢາປະເພດນີ້.