ຫ້າມເກັບກູ້ ແລະ ຊື້-ຂາຍ ຂີ້ກະເດືອນທໍາມະຊາດເພື່ອເປັນທຸລະກິດ

0
674

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕາປື ແຈ້ງຫ້າມເກັບກູ້ ແລະ ຊື້-ຂາຍ ຂີ້ກະເດືອນທໍາມະຊາດ.

  1. ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ນັກທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເກັບກູ້ ແລະ ຊື້-ຂາຍ ຂີ້ກະເດືອນທໍາມະຊາດ ເພື່ອເປັນທຸລະກິດຢ່າງເດັດຂາດ, ມີພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຕາມປະເພດນີ້ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີລັກນະດັບສູນ.
  2. ຖ້າບຸກຄົນ ຫຼື ບໍລິສັດໃດ ຢາກເກັບກູ້, ຊື້-ຂາຍຂີ້ກະເດືອນທໍາມະຊາດ ເພື່ອເປັນທຸລະກິດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໜັງ ສືສະເໜີຫາຂະແໜງປ່າໄມ້ ເພື່ອລົງສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂດຍຮັບປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶ່ງສາມາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້.
  3. ມອບໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການສະບັບນີ້ໃຫ້ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ອໍານາດການ ປົກຄອງບ້ານ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ໃດຫາກລະເມີດຕໍ່ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ແລະ ເຈົ້າເນີນການ ຕາມມາດຕາ 70, 71 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຂ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2007.