ຄວນລ້າງຊີ້ນສັດກ່ອນນຳມາປຸງແຕ່ງຫຼືບໍ່?

0
1722

ຜູ້ບໍລິໂພກຈຳນວນຫຼາຍ ເມື່ອຊື້ຊີ້ນສັດມາ ມັກຈະລ້າງດ້ວຍນ້ຳລ້າ ຫຼື ບາງຄົນອາດຈະລ້າງດ້ວຍນ້ຳເກືອເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕິດມານຳຊີ້ນ ແຕ່ກໍຍັງມີຊີ້ນໝູບົດ ທີ່ຫຼາຍຄົນມີຄຳຖາມໃນໃຈວ່າຊີ້ນໝູບົດທີ່ຈະນຳມາແຕ່ງກິນ ເຮົາຄວນລ້າງກ່ອນຫຼືບໍ່ ແຕ່ກໍຍັງມີບາງຄົນທີ່ເອົາໄປລ້າງກ່ອນນຳມາແຕ່ງກິນ.

ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ ເຮົາບໍ່ຄວນເອົາຊີ້ນສັດມາລ້າງກ່ອນແຕ່ງກິນ ເພາະວ່າເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕິດມານຳສາມາດແຜ່ກະຈາຍໄປຍັງອາຫານ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ອື່ນໆກໍເປັນໄດ້.

ໂດຍມີການວິໄຈຂອງ USDA ພົບວ່າ ການລ້າງຊີ້ນສັດ ສາມາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົ້ນເປື້ອນໃນຫ້ອງຄົວໄດ້ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຄົນໃນເຮືອນ ເກີດອາການເຈັບປ່ວຍຈາກອາຫານໄດ້.

ຖ້າທ່ານລ້າງຊີ້ນສັດ ແບັກທີເລຍບາງຊະນິດຈະກະເດັນໄປໃນຫ້ອງຄົວ ແລະ ການທີ່ບໍ່ອະນາໄມຂ້າເຊື້ອບໍລິເວນທີ່ປົນເປື້ອນຈາກເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ ອາດນຳໄປສູ່ການເຈັບປ່ວຍຈາກອາຫານໄດ້ ການປຸງແຕ່ງອາຫານດ້ວຍອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການທອດ ອົບ ປີ້ງ ຕົ້ມ ຈຶ່ງສາມາດຂ້າເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ທີ່ມາຈາກຊີ້ນສັດ.

ດັ່ງນັ້ນ ການລ້າງຊີ້ນສັດ ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະລ້າງເພື່ອຄວາມປອດໄພຄວນຈຳໄປປຸງແຕ່ງດ້ວຍອຸນຫະພູມສູງເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດ.