ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີທີ 1 ເຊິ່ງປະກອບມີ 165 ຊະນິດ

0
706

ມາຮູ້ຈັກ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີທີ 1 ເຊິ່ງປະກອບມີ 165 ຊະນິດ, ໃນນີ້ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ 79 ຊະນິດ, ສັດເລືອຄານ 22 ຊະນິດ, ສັດນ້ຳ 10 ຊະນິດ, ສັດປີກ 52 ຊະນິດ ແລະ ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ 2 ຊະນິດ ເຊິ່ງມີດັ່ງນີ້:

2. ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ບັນຊີ II ປະກອບດ້ວຍ 66 ຊະນິດ, ໃນນີ້ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້າ ນົມ 15 ຊະນິດ, ສັດເລືອຄານ 06 ຊະນິດ, ສັດປີກ 27 ຊະນິດ, ສັດນໍ້າ 08 ຊະນິດ, ສັດເຄິ່ງບົກ-ເຄິ່ງນໍ້າ 01 ຊະນິດ ແລະ ແມງໄມ້ 09 ຊະນິດ ຊຶ່ງມີ ຊື່ເປັນພາສາລາວ, ຊື່ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຊື່ວິທະຍາສາດ ແລະ ຮູບພາບ ດັ່ງນີ້:

2. ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ບັນຊີ II ປະກອບດ້ວຍ 66 ຊະນິດ, ໃນນີ້ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້າ ນົມ 15 ຊະນິດ, ສັດເລືອຄານ 06 ຊະນິດ, ສັດປີກ 27 ຊະນິດ, ສັດນໍ້າ 08 ຊະນິດ, ສັດເຄິ່ງບົກ-ເຄິ່ງນໍ້າ 01 ຊະນິດ ແລະ ແມງໄມ້ 09 ຊະນິດ ຊຶ່ງມີ ຊື່ເປັນພາສາລາວ, ຊື່ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຊື່ວິທະຍາສາດ ແລະ ຮູບພາບ ດັ່ງນີ້: