ທະນາຄານໂລກ ອະນຸມັດທຶນ 9,7 ລ້ານໂດລາ ປັບປຸງການສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ

0
1174

ທະນາຄານໂລກໄດ້ອະນຸມັດເງິນທຶນຫຼາຍກວ່າ 9,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ປະມານ 4,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ 5.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດມາໃນຮູບແບບເງິນກູ້ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ 223 ກິດຈະກໍາພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືສາກົນຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອການສຶກສາ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມສະເຫມີພາບເລັ່ງລັດ ຫຼື GPEIII: LEAP ໃນປີ 2023.

ໃນວັນຈັນທີ 13 ກຸມພາ 2023 ໃນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປັບປຸງໂຄງການ GPEIII: LEAP ລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄະນະທະນາຄານໂລກ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ດຣ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກບູລິມະສິດຫຼັກຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າວຽກບູລິມະສິດດັ່ງກ່າວແມ່ນສົ່ງຜົນສະທ້ອນອອກໃຫ້ເຫັນໃນການໂຄງການ; ເພື່ອປຶກສາຫາລືຖອດຖອນບົດຮຽນ, ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຂອງບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກຕ່າງໆ, ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງໂຄງການຄັ້ງນີ້; ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ເພື່ອເລັ່ງຂະບວນການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການທີ່ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ແລະ ທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂແຕ່ລະປະເດັນ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ວຽກງານປ້ອງກັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ດຣ. ພຸດ ກ່າວວ່າ: ໃນການມາເຮັດວຽກຂອງທີມງານທະນາຄານໂລກຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ເຫັນໄດ້ວ່າ ມີຫຼາຍສິ່ງທ້າທາຍໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆສາມາດເຂົ້າໃຈຈະແຈ້ງຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທີມງານຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ທີມງານຈາກກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນ, ທີມງານຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍສະເພາະ ແຕ່ລະກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ ແລະ ທຸກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອການສຶກສາ ໄລຍະນີ້ ຊ່ວຍເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອປັບປຸງໂຄງການຄືນໃໝ່ ແລະ ກຳນົດກິດຈະກຳທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນ.

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາຖືກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຄງການ; ປຶກສາ ຫາລືບົດຮຽນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຕ້ອງການການປັບປຸງໂຄງສ້າງການສຶກສາ; ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອ ກ້າວໄປເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອົງປະກອບຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ທົບທວນຄືນການປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຊື້, ການປົກປ້ອງ, ແລະ ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງການ.

ທ່ານ ດຣ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2021 ດ້ວຍເງິນທຶນ 46,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອປະຕິບັດຫຼາຍກິດຈະກໍາ 148 ເມືອງຂອງ 18 ແຂວງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງຄູ ແລະ ລະບົບການສຶກສາໃນລາວ. ທີມງານທະນາຄານໂລກໄດ້ຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ ຫຼາຍຢ່າງໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາແລະປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍຢ່າງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນໄລຍະ 5 ປີແຕ່ 2021 ຫາ 2026, ໂດຍມີກິດຈະກໍາຕ່າງໆໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ, ແລະຂັ້ນບ້ານ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ ໜັງສືພິມສຶກສາ-ກິລາລາຍວັນ, ວຽງຈັນທາຍ