ຖ້າເຮົາລືມກິນຢາ ເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ?

0
1016

ຫຼາຍໆຄົນ ອາດຈະມັກລືມກິນຢາ ແລ້ວບໍ່ຮູ້ວ່າຖ້າລືມຄວນກິນຕອນໃດຕໍ່ໄປ ຫຼື ອາດຈະຂ້າມໄປກິນເວລາຕໍ່ໄປເລີຍ.

ຢາກ່ອນອາຫານ

ຢາທີ່ກິນກ່ອນອາຫານຄວນກິນກ່ອນ 30 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ຢາອອກລິດ ແລະ ຄວນກິນຕອນທ້ອງຫວ່າງສະເໝີ.

ລືມກິນຢາກ່ອນອາຫານ

ບໍ່ຄວນກິນຢາ ພ້ອມ ຫຼື ຫຼັງອາຫານ ຄວນຂ້າມຄາບນັ້ນໄປເລີຍ ແລ້ວໄປກິນຢາກ່ອນຄາບອາຫານຕໍ່ໄປ ຫຼື ຖ້າຈະກິນຢາຫຼັງຄາບອາຫານກໍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຖ້າ 2 ຊົ່ວໂມງເພື່ອໃຫ້ອາຫານຍ່ອຍໝົດກ່ອນຈຶ່ງກິນ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງກິນຢາກ່ອນອາຫານຂອງຄາບຖັດໄປ.

ຢາຫຼັງອາຫານ

ຄວນກິນຢາຫຼັງອາຫານທັນທີ ຫຼື ບໍ່ຄວນເກີນ 15 ນາທີ ແລະ ຍັງສາມາດກິນຢາພ້ອມອາຫານໄດ້.

ລືມກິນຢາຫຼັງອາຫານ

ຖ້າລືມກິນຢາຫຼັງອາຫານເກີນ 15 ນາທີ  ຄວນກິນຢາໃນຄາບຖັດໄປເລີຍ.

ຢາກ່ອນນອນ

ຄວນກິນຢາກ່ອນນອນ 15-30 ນາທີ ເພາະຖ້າກິນຢາກ່ອນໜ້ານັ້ນດົນ ອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຢາກນອນເນື່ອງຈາກຜົນຂອງຢາ ປະສິດທິພາບຂອງຢາກໍຈະຫຼຸດລົງ ຄວນກິນຕອນທີ່ເຮົາພ້ອມຈະນອນ.

ລືມກິນຢາກ່ອນນອນ

ຖ້າລືມກິນຢາກ່ອນນອນ ແມ່ນໃຫ້ກິນໃນຄືນຕໍ່ໄປເລີຍ ບໍ່ຄວນກິນໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ຖັດມາ.

ນອກນີ້ ສຳລັບຢາທີ່ກິນສະເພາະເມື່ອມີອາການເຊັ່ນ ຢາດີໄຂ້ ດີເຈັບຫົວ ສາມາດກິນຕອນທີ່ມີອາການ ແລະ ຢຸດຢາເມື່ອອາການເຊົາແລ້ວ.

ຂໍ້ມູນຈາກ pharmacy mahidol