ການເຂົ້າມາຮັບເອົາເງິນຊົດເຊີຍຄ່າພັດທະນາທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນລະປູກ ຂອງຕອນດິນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ດິນ 142ຮຕ

0
1127

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າມາຮັບເອົາເງິນຊົດເຊີຍຄ່າພັດທະນາທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນລະປູກ ຂອງຕອນດິນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ດິນ 142ຮຕ ຂອງໂຄງການພັດທະນານິຄົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ວຽງຈັນ-ໂນນທອງ.
ສະຖານທີ່ແມ່ນ ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານໂຄກສະອາດ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ເວລາ: ແຕ່ວັນທີ 03 ພຶດສະພາ ຫາ 15 ມິຖຸນາ 2022 ແລະ ມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: