ເງິນບາດອາດຈະແຂງຄ່າເພີ່ມຂື້ນອີກໃນປີໜ້າ

ອັດຕາເງິນບາດແຂງຄ່າຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມຢ່າງໄກ້ຊິດ ໃນໄລຍະເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ອັດຕາຄ່າເງິນບາດໄດ້ປັບຕົວແຂງຄ່າລົງມາໃກ້ກັບລະດັບ 30 ບາດ/ 1ໂດລາ ອີກຄັ້ງ ຫຼັງຈາກທີ່ເຄີຍແຂງຄ່າໃນລະດັບນີ້ເມື່ອຊ່ວງທ້າຍປີ 2019.

ການແຂງຄ່າຂອງເງິນບາດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ທິດທາງການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດຂອງໄທໃນປີໜ້າ ເນື່ອງຈາກການແຂງຄ່າຂອງເງິນບາດຖືເປັນແຮງກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງພາກການສົ່ງອອກໄທ.

ການແຂງຄ່າຂອງເງິນບາດປຽບເໝືອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າຂອງເງິນບາດເມື່ອປຽບທຽບກັບສະກຸນເງິນຕ່າງຊາດອື່ນໆ ເຊິ່ງສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ມີຜົນມາຈາກຄວາມຕ້ອງການເງິນບາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າເງິນບາດ ເຊິ່ງການແຂ່ງຄ່າຂອງເງິນບາດໃນແຕ່ລະຄັ້ງຢູ່ທີ່ປັດໄຈ ຫຼື ສາເຫດທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງເງິນບາດມີເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການໄຫຼເຂົ້າຂອງເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດກໍ່ເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຈະກົດດັນແນວໂນ້ມຄ່າເງິນບາດໃຫ້ມີທິດທາງແຂ່ງຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນອີກໃນປີໜ້າ ລວມເຖິງປັດໄຈອື່ນໆເຊັ່ນ: ການເກີນດູນການຄ້າຂອງໄທເປັນຕົ້ນ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ