ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິເກີດຈາກສາເຫດໃດ?

0
151

ສາວໆຫຼາຍຄົນທີ່ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ, ບາງເດືອນມາ, ບາງເດືອນບໍ່ມາ ຫຼື ບາງເທື່ອກໍບໍ່ມາຫຼາຍເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ, ໃຜທີ່ພົບບັນຫານີ້ຢູ່ກໍຄົງຈະຢາກຮູ້ວ່າສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິແມ່ນເກີດຈາກຫຍັງ? ມື້ນີ້ລາວໂພສຈະມາບອກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ໄປນຳກັນ.

1. ເກີດຈາກຄວາມຕຶງຄຽດ: ເນື່ອງຈາກຄວາມຕຶງຄຽດມີຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງຂະບວນການຜະລິດຮໍໂມນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈະເລີນພັນ ແລະ ການມີປະຈຳເດືອນ.

2. ການຖືພາ: ຫາກທ່ານຫາກໍມີເພດສຳພັນແລ້ວມີອາການປະຈຳເດືອນບໍ່ມາ, ກໍອາດຈະບົ່ງບອກວ່າທ່ານຖືພາ.

3. ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວທອງ ຫຼື ໄວໝົດປະຈຳເດືອນ: ເມື່ອອາຍຸປະມານ 40 – 59 ປີ, ລະດັບຮໍໂມນເອສໂຕເຈນຈະຫຼຸດລົງ, ເນື່ອງຈາກຮັງໄຂ່ຢຸດການເຮັດວຽກ ໝາຍຄວາມວ່າການເປັນປະຈຳເດືອນຈະສິ້ນສຸດລົງຢ່າງຖາວອນ.

4. ນຳ້ໜັກເພິ່ມ ຫຼື ຫຼຸດລົງຫຼາຍເກີນໄປ: ການທີ່ມີນໍ້າໜັກເພິ່ມຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດຮໍໂມນເອສໂຕເຈນຫຼາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນບໍ່ມາ, ການທີ່ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງຫຼາຍເກີນໄປ ກໍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດສານອາຫານໄປກະຕຸ້ນການຜະລິດຮໍໂມນທີ່ເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຕົກ ພາໃຫ້ຂາດປະຈຳເດືອນ.

5. ເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບມົດລູກ: ພະຍາດຖົງນໍ້າໃນຮັງໄຂ່ຫຼາຍໜ່ວຍ, ເຄີຍຫຼຸລູກ ຫຼື ຂູດມົດລູກມາກ່ອນ.

ຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ, ແຕ່ເຮົາຈະມີວິທີປິ່ນປົວແນວໃດສາມາດອ່ານຕາມລຸ່ມນີ້:

1. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດ
2.ພັກຜ່ອນໃຫ້ຫຼາຍໆ, ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຜ່ອນຄາຍ
3.ເລືອກຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີສານອາຫານຄົບຖ້ວນ ແລະ ເໝາະສົມ
4. ຮັກສານຳ້ໜັກຕົວໃນເກນມາດຕະຖານ
5. ຫຼີກລ່ຽງຜິດຕິກຳທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການທຳລາຍສຸຂະພາບໄດ້ແກ່: ການສູບຢາ, ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຮໍ, ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄາເຟອິນ ເປັນຕົ້ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ໂຮງໝໍສີຣີລາດ