214 ບໍລິສັດ! ລົງທຶນກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຢູ່ລາວ

ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ, ລັດເຮົາໄດ້ມີແຜນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ: ສປປ ລາວເປັນປະເທດ ທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດຄົ້ນພົບຈຸດປາກົດແຮ່ທາດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 570 ຈຸດ, ໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ປະມານ: 162.104 ກິໂລຕາແມັດ ເທົ່າ ກັບ 68.46% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ; ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ຄໍາ, ທອງ, ເງິນ, ນິແກນ, ກົ່ວ, ຖ່ານຫີນ, ບົກຊິດ, ຫີນກາວ, ເຫຼັກ, ແກ້ວປະເສີດ,ເກືອກິນ,ເກືອໂປຕັດສ໌, ຊືນ,ສັງກະສີ,ມັງການ,ຫີນປູນ,ຫີນໂດໂລໄມ,ບາລິດ ແລະ ອື່ນໆ.

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ລາຍງານວ່າ ນັບແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເປີດກວ້າງໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ສາມາດລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່. ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດລົງທຶນໃນກິດຈະການທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແລ້ວ ທັງໝົດ 214 ບໍລິສັດ 319 ກິດຈະການ. ເຊິ່ງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຊອກຄົ້ນ ຈໍານວນ 21 ບໍລິສັດ 28 ກິດຈະການ, ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສໍາຫຼວດ ຈໍານວນ 70 ບໍລິສັດ 83 ກິດຈະການ ແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຈໍານວນ 43 ບໍລິສັດ 67 ກິດຈະການ. ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ມີຈໍານວນທັງໝົດ 80 ບໍລິສັດ 141 ກິດຈະການ. ເຊິ່ງໂຄງການດ້ານແຮ່ທາດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸ ຍາດມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ: 7.281.047,42 ເຮັກຕາ ກວມ 30,75% ຂອງເນື້ອທີ່ປະເທດລາວ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມິບົດບາດສໍາຄັນຫລາຍຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ໃນນີ້ ເວົ້າສະເພາະ 5 ປີຜ່ານມານີ້ ໄດ້ປະ ກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2.064 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ ຂະແໜງພະລັງງານ 1.225 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຂະ ແໜງບໍ່ແຮ່ 838 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ , ໃນນັ້ນ ປະກອບມີ: ຄ່າສຳປະທານ, ຄ່າຊັບພະ ຍາກອນ, ອາກອນກຳໄລ, ອາກອນເງິນເດືອນ,ອາກອນເງິນປັນຜົນ, ເງິນປັນຜົນ ລວມທັງພັນທະ 6 ກອງທຶນຕາມສັນຍາ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ