ມຽນມ້າ ວາງແຜນເປີດໃຫ້ເອກະຊົນຖືຮຸ້ນໄຟຟ້າ ເລັ່ງພັດທະນາພະລັງງານຄວບຄຸມທົ່ວປະເທດ

YEWA

 

ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດ ປະຈຳເມືອງຢ່າງກຸ້ງ (YESB) ເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 19 ກັນຍາຜ່ານມາ

ນີ້ວ່າກຳລັງວາງແຜນຈະປະຕິຮູບເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບ ເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນງານມີປະສິດທິ

ພາບຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

 

YESB ຈະຖືຄອງຫຸ້ນໃນສັດສ່ວນ 51% ແລະ ເປີດໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຖື 49% ຕາມການເປີດເຜີຍຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ

ຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມອີກວ່າ ທາງການຂອງມຽນມ້າ ຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນກ່ອນບໍລິສັດຂອງ

ຕ່າງປະເທດ.

 

ມຽນມ້າ ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນປະເທດ ແລະ ໄດ້ຮ່າງກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍພະລັງງານ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກອາຍແກັສທຳມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນສຳ

ຮອງໄວ້ໃນອານາຄົດ ສຳລັບໄວ້ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະຈ່າຍພະລັງງານໄຟ

ຟ້າ ໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມພື້ນທີ່ໃນທົ່ວປະເທດ ພາຍໃນໄລຍະ 2 ປີ.