ໄຟຟ້າເລີ່ມຄິດໄລ່ 2 ຂັ້ນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າແຕ່ 0-461 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ

ຕາມການແຈ້ງການຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າແບບໃໝ່ ຫຼັງຈາກມີກະແສທັກທ້ວງຈາກປະຊາຊົນ.

ມີຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າຄອບຄົວໜຶ່ງເປີດເຜີຍບິນຄ່າໄຟຟ້າ ທີ່ອອກບິນໃນເດືອນ ສິງຫາ ກໍ່ເຫັນວ່າຄ່າໄຟຟ້ານັ້ນຫຼດລົງຈາກເດືອນທີ່ຜ່ານມາພໍສົມຄວນ ເມືອສັງເກດກໍ່ພົບວ່າ ທາງໄຟຟ້າ ໄດ້ມີການຄິດໄລ່ແບບ 2 ຂັ້ນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າແຕ່ 0-461 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນແລ້ວ. ນອກຈາກນີ້, ການຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າໃນບິນເດືອນ 06 ກໍ່ຄິດໄລ່ແທນຄືນໃນເດືອນ 08 ເຊັ່ນດຽວກັນ

ການດັດປັບລາຄາໄຟຟ້ານີ້ແມ່ນໜື່ງທີ່ນອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກວິກິດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ ຂອງລັດຖະບານ.

  • ການຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າໃນບິນເດືອນ 05 ຈະຄິດໄລ່ແທນຄືນໃນບິນເດືອນ 07
  • ການຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າໃນບິນເດືອນ 06 ຈະຄິດໄລ່ແທນຄືນໃນບິນເດືອນ 08
  • ການຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າໃນບິນເດືອນ 07 ຈະຄິດໄລ່ແທນຄືນໃນບິນເດືອນ 09
  • ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດແມ່ນກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າ 462 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນຂຶ້ນໄປ ແຕ່ກຸ່ມນີ້ຈະໃຊ້ສຸດຄິດໄລ່ແຕ່ຂັ້ນດຽວຄືເອົາທັງໝົດມາຄຸນ 710 ກີບ ເປັນມູນຄ່າການໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເດືອນ ຈະບໍ່ມີການຫັກ 150 ກິໂລວັດໂມງທຳອິດ.
  • ສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າແຕ່ 0-461 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າ ແຕ່ຈະຄິດໄລ່ເປັນ 2 ຂັ້ນຄື: ຈະມີການຫັກ 150 ກິໂລວັດໂມງທຳອິດ ຄູນໃຫ້ 355ກີບ ສ່ວນພະລັງງານທີ່ເຫຼືອແມ່ນຄູນໃຫ້ 710ກີບ ແລ້ວເອົາທັງສອງບວກເຂົ້າກັນເປັນມູນຄ່າການໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເດືອນນັ້ນ.
  • ການຄິດໄລ່ແບບໃໝ່ເປັນ 2 ຂັ້ນແມ່ນຈະເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ ຫາເດືອນ ທັນວາ 2020.

ບົດໂດຍ: ພຸດສະດີ