ສ່ອງເບິ່ງ! ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປະກັນໄພ

0
1270

ຄໍາວ່າ: “ປະກັນໄພ” ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີລົດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ເຮັດສັນຍາປະກັນໄພລົດ, ປະກັນຊີວິດ ຫຼື ບັນດາບຸກຄົນທົ່ວໄປ, ບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ເຮັດປະກັນໄພກໍຈະຮູ້ດີວ່າມັນໝາຍເຖິງຫຍັງ?, ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ? ແລະ ການເຮັດປະກັນໄພນັ້ນມີປະໂຫຍດແນວໃດ? ເຊິ່ງມື້ນີ້, ຜູ້ຂຽນກໍຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບປະກັນໄພໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ກັນ ເພື່ອອາດຈະເປັນຂໍ້ມູນທີ່ດີທີ່ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ກໍາລັງຊອກຫາອ່ານຢູ່.

ການປະກັນໄພໝາຍເຖິງຫຍັງ?

ການປະກັນໄພ ໝາຍເຖິງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ໄດ້ຊື້-ຜູ້ຮັບປະກັນໄພທີ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກັນໄພ ໂດຍການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍດ້ວຍສິນປະກັນໄພ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາປະກັນໄພ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຊື້-ຜູ້ຮັບປະກັນໄພແມ່ນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດສັນຍາປະກັນໄພ ແລະ ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຄົບຖ້ວນຕາມສັນຍາ ແລະ ແນ່ນອນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດກໍແມ່ນບຸກຄົນທີ່ກ່າວມາ ເພື່ອຮັບເອົາສິດທົດແທນປະກັນໄພ ຫຼື ສິນປະກັນໄພຕາມສັນຍາທີ່ກໍານົດໄວ້.

ປະເພດຂອງການປະກັນໄພ: ມີ 2 ປະເພດຄື: ການປະກັນໄພຊີວິດ ແລະ ການປະກັນໄພທົ່ວໄປ

  • ການປະກັນໄພຊີວິດ ແມ່ນການປະກັນໄພທີ່ພົວພັນເຖິງການຄໍ້າປະກັນຄວາມສ່ຽງຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ ຫຼື ຜູ້ຮັບການປະກັນໄພເວລາເສຍຊີວິດ ໂດຍມີຫຼາຍຮູບແບບຄື: ປະກັນໄພຕະຫຼອດຊີວິດ, ປະກັນສະສົມທຶນ, ປະກັນຊີວິດແບບສະສົມ, ແບບຈ່າຍເປັນງວດ ແລະ ປະກັນໄພຄຸ້ມກັນຊີວິດ.
  • ການປະກັນໄພທົ່ວໄປ ເປັນການປະກັນໄພທາງຊັບສິນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ແລະ ປະກັນໄພອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນການປະກັນຊີວິດ ເຊິ່ງມີຫຼາຍຮູບແບບຄື: ປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ການປິ່ນປົວບຸກຄົນທີ່ຖືກອຸບັດຕິເຫດ; ສຸຂະພາບ; ຊັບສິນ; ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງຜ່ານແດນທາງລົດ, ທາງເຮືອ, ທາງລົດໄຟ ແລະ ທາງອາກາດ; ປະກັນໄພເຮືອບິນ, ພະຫະນະທີ່ແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ; ອັກຄີໄພ ແລະ ສະຖານທີ່ຜະລິດວັດຖຸລະເບີດ; ຊັບສິນຂອງລັດ; ຄວາມສ່ຽງດ້ານທຸລະກິດ; ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; ອຸບັດຕິໄພ ແລະ ໄພພິບັດ.

ການປະກັນໄພມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?

  1. ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຜູ້ຊື້-ຜູ້ຮັບປະກັນໄພ: ຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງ, ເປັນຫຼັກປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ.
  2. ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສັງຄົມ: ເປັນຫຼັກປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ປະກັນໄພ ພ້ອມທັງຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະຂອງສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈ ເຊິ່ງຖ້າເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜູ້ປະສົບເຫດກໍຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ.
  3. ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ: ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການເກັບດອກເບ້ຍປະກັນໄພ ເປັນແຫຼ່ງທຶນທີ່ສໍາຄັນແຫຼ່ງໜຶ່ງຂອງປະເທດໃນການກູ້ຍືມມາລົງທຶນທຸລະກິດ ຫຼື ຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ. ສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບການປະກັນໄພ ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃນຊັບສິນທີ່ໄດ້ເຮັດປະກັນໄພໄວ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການດໍາເນີນກິດຈະການຂອງຕົນ.

ປະໂຫຍດຂອງປະກັນໄພ

  1. ປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ຊື້ປະກັນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີປະກັນໄພ: ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຕໍ່ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊັບສິນຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນໄປ; ຊ່ວຍປູກຝັງຈິດສໍານຶກໃຫ້ເປັນນິໄສປະຫຍັດມັດທະຢັດ-ເກັບອ້ອມເງິນຄໍາ ແລະ ຊັບສິນ.
  2. ປະໂຫຍດຕໍ່ທຸລະກິດ: ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາມໝັ້ນຄົງການການປະກອບທຸລະກິດ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ເພາະຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາກັງວົນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດໄພອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມຈາກໜີ້ສູນ, ເຮັດໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບໃນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດບາງປະເພດໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄພສູງ.
  3. ປະໂຫຍດຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ: ຊ່ວຍລະດົມທຶນເພື່ອການພັດທະນາປະເທດ ແລະ ຫຼຸດພະວະຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໃບບົວ ຈັນທະລັງສີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ) 2011, ປະກັນໄພລາວ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.