ສະຫຼຸບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016

0
1401

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂາດສະພາບຄ່ອງ ໃນວັນພຸດຜ່ານມາ, ເຊິ່ງມີພຽງ 4,800 ຮຸ້ນທີ່ມີການຊື້-ຂາຍ ຕົກເປັນມູນຄ່າພຽງແຕ່ 23,835,000 ກີບ ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຫຼຸດລົງເລັກໜ້ອຍ 0.07% ປິດທີ່ 999.12 ຈຸດ ຈາກການຫຼຸດລົງ ຂອງຮຸ້ນທະນາຄານ ໂດຍຫຼຸດລົງ 50 ກີບ ປິດທີ່ 5,150 ກີບ ມີພຽງ 2,400 ຮຸ້ນ ທີ່ມີການຊື້-ຂາຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຮຸ້ນ EDL-Gen ຍັງມີການຊື້ຂາຍຕະຫຼອດ ໂດຍມີ 2,400 ຮຸ້ນ ທີ່ມີການປ່ຽນມືກັນ ໃນລາຄາທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງທີ່ 4,900 ກີບ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ຮຸ້ນ LWPC, ຮຸ້ນ PTL ແລະ SVN ຍັງຄົງໂຕຢູ່ທີ່ 6,100 ກີບ, 2,500 ກີບ ແລະ 3,000 ກີບຕາມລໍາດັບ ໂດຍບໍ່ມີການຊື້-ຂາຍ