ວິທີເພິ່ມຄວາມສູງງ່າຍໆ ແຕ່ໄດ້ຜົນແທ້ໆ

ວິທີເຮັດໃຫ້ສູງສຳລັບທຸກໄວ ເທັກນິກຈາກແພດກະດູກຍີ່ປຸ່ນ ເຫັນຜົນແທ້ໆ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ. ວິທີກໍມີຢູ່ດັ່ງນີ້:

1. ນັ່ງຄູ້ເຂົ່າ
174655
2. ອຽງໂຕໄປທາງຫຼັງ

174656
3. ນອນຮາບລົງແລະຍົກແຂນຂຶ້ນເທິງຄືໃນຮູບ ແລະຄ້າງໄວ້ໃນທ່ານີ້ 1 ນາທີ

174657
ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການບໍລິຫານຮ່າງກາຍທ່ານີ້ ເປັນວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສູງຂຶ້ນໄດ້ ຍ້ອນວ່າ ມັນຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກທີ່ຄົດກົ່ງ ໄປຕາມການເວລານັ້ນ ກັບມາຢູ່ໃນເສັ້ນຊື່ ເຮັດພຽງແຕ່ມື້ລະ 1 ນາທີ ກະດູກສັນຫຼັງຈະກັບມາຢູ່ໃນເສັ້ນຊື່ ຜົນກໍຄືເຮົາຈະໄດ້ຄວາມສູງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຂອງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກັບມາ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຫຼັງຊື່ ມີຄວາມສະຫງ່າງາມ.