ວິທີອົບຮົມບົ່ມສອນລູກໃຫ້ເປັນຄົນດີ

0
1629

ຖ້າຫາກເຮົາຢາກໃຫ້ລູກເປັນຄົນດີຂອງພໍ່ແມ່ ແລະສັງຄົມ, ເຮົາຕ້ອງອົບຮົມບົ່ມສອນລູກຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ເພາະການສອນລູກຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກ ເມື່ອໃຫຍ່ເປັນບ່າວສາວ ແລ້ວກໍຈະມີຈິດສຳນຶກທີ່ດີ ທີ່ເຮົາເຄີຍສັ່ງສອນເຂົາຕັ້ງແຕ່ເຍົາໄວ ເຮົາຄວນອົບຮົມບົ່ມສອນລູກຄືດັ່ງນີ້:

  1. ອົບຮົມເຝິກແອບໃຫ້ເດັກມີຄວາມຄິດ ທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕົນເອງໃນເວລາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ
  2. ອົບຮົມເດັກໃຫ້ເປັນຄົນຊື່ສັດສຸດຈະລິດ ຮັກສາຊື່ສຽງ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າຕົນເອງເຮັດຜິດ ແລ້ວກໍປັບປ່ຽນ ໂດຍການບໍ່ເຮັດອີກຕໍ່ໄປ
  3. ອົບຮົມໃຫ້ເດັກມີສະຕິປັນຍາ ແລະມີຄວາມສາມາດ ທີ່ຈະໃຊ້ສະຕິປັນຍາ ໄປໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ
  4. ອົບຮົມເຝິກແອບໃຫ້ເດັກມີຄວາມສາມາດ ດຳເນີນຊີວິດໄປໄດ້ສະດວກ ແລະເປັນຜົນດີດ້ວຍຕົວເອງ
  5. ອົບຮົມໃຫ້ເດັກຮູ້ຈັກຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວເອງໃຫ້ຖືກ ຢ່າຫຼົງຕັດສິນໃຈໄປໃນທາງຜິດ ແລະໃຫ້ເປັນຄົນຮູ້ຈັກກາລະເທສະ ເລືອກຄົບຫາໝູ່ເພື່ອນທີ່ເປັນຄົນດີ

ນອກຈາກນີ້ ຍັງບໍ່ຄວນສອນເດັກໃຫ້ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ ເພາະການເຫັນແກ່ຕົວນີ້ ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນເຮົາຫຼາຍ, ຖ້າພໍ່ແມ່ ຫາກຫຼົງອົບຮົມເດັກໃຫ້ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວຫຼາຍເກີນໄປ ເມື່ອໃຫຍ່ມາເດັກນ້ອຍ ກໍຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ  ເພາະຖ້າຫາກເຮົາອົບຮົມບົ່ມສອນເດັກຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍແນວໃດ ເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເດັກກໍຈະມີນິໄສແບບນັ້ນ, ຖ້າຫາກຢາກໃຫ້ລູກເປັນຄົນດີ ກໍຄວນສອນແຕ່ຍັງນ້ອຍ ແລະສອນແຕ່ແນວດີ ແມ່ນຈະດີທີ່ສຸດ