ລາວສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ

0
1315

ເມື່ອອາທິດຜ່ານມານີ້, ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ນຳໂດຍທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໄດ້ເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງ ປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຫລຸດ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດອາຊີ (ASIAN Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction), ຢູ່ເມືອງນີວເດລີ, ປະເທດ ອິນເດຍ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາເລນດາ ໂມດີ (Narenda Modi) ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດອິນເດຍ.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຂອບແຜນງານເຊັນໄດ ວ່າດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນຄວາມ ສ່ຽງໄພພິບັດ 2015-2030 ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢູ່ໃນກອງຄັ້ງທີ 3 ຂອງໂລກ ວ່າດ້ວຍການ ຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ ທີ່ເມືອງເຊັນໄດ ໃນປີ 2015. ຂອບແຜນງານດັ່ງກ່າວແມ່ນພົວພັນ ໂດຍກົງກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະ ນາທີ່ຍືນຍົງ 2030, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ 1 ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິ ບັດເພື່ອກ້າວສູ່ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນງານເຊັນໄດເຂົ້າສູ່ແຜນງານແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນ ສັງຄົມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນເປັນສອງຂັ້ນຄື: ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກອງປະຊຸມຂັ້ນວິຊາການ ປິ່ນອ້ອມອື່ນໆທີ່ລົງເລິກ 6 ບັນຫາ ຄື:  1.)ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄວາມ ສ່ຽງໄພພິບັດ, 2.)ການບໍລິຫານລັດດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, 3.)ເພີ່ມການລົງທຶນໃສ່ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ,  4.)ສ້າງຄວາມກຽມພ້ອມ, ການຕອບໂຕ້ ແລະ ການຟືນຟູ, 5.)ການທົບທວນ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ,  6.) ການສ້າງສິ່ງອຳນວຍ ໃນການບໍລິຫານລັດ ເພື່ອຄວາມກົມກຽວວຽກງານໄພພິບັດກັບເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ວັນຊິຶນາມິໂລກ ເພື່ອເປັນການປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບບັນຫາຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຈາກໄພພິບັດ ຊຶນາມິ.

 

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຖືໂອກາດນີ້ປະກອບຄວາມເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ 2020, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຄັ້ງທີ 8 ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ.  ພ້ອມຍັງຍົກເຫັນເຖິງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຕໍ່ໜ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປັບປຸງຂອດປະສານງານ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ກໍຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນງານເຊັນໄດ, ໂດຍເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນການຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຢູ່ລາວອີກດ້ວຍ