ລັດຖະບານເຮັດແທ້ ເລິ່ມແຈກເອກະສານແຈ້ງຊັບສິນແລ້ວ

 

ເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວທີ່ລັດຖະບານລາວເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງການປາບປາມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍນຳໃຊ້ມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງ ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນການອອກນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແຈ້ງຊັບສິນແລະລາຍຮັບຂອງຕົນ ອັນນີ້ກໍເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການກວດສອບແລະແກ້ໄຂບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ.

ຂ່າວເລື່ອງລັດຖະບານຈະໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແຈ້ງຊັບສິນແລະລາຍຮັບນັ້ນໄດ້ອອກມາດົນພໍສົມຄວນ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ຖືກປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ຈົນຕົກມາເຖິງຕົ້ນປີ 2014 ນີ້ ຂ່າວດັ່ງກ່າວເລິ່ມປາກົດເປັນຮູບປະທຳແລ້ວ ໂດຍມີຫຼາຍສຳນັກງານອົງການຂອງລັດເລິ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍການສຳມະນາຮຽນຮູ້ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນແລະລາຍຮັບ ພ້ອມກັບແຈກຢາຍແບບຟອມແຈ້ງຊັບສິນແລະລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ສັງກັດໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນແລ້ວ.

ຊັບສິນແລະລາຍຮັບທີ່ຈະຕ້ອງແຈ້ງແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ບັນຊີທີ່ດິນ, ບັນຊີປະເພດສິ່ງປຸກສ້າງ, ບັນຊີປະເພດພາຫະນະແລະກົນຈັກການຜະລິດ, ບັນຊີປະເພດວັດຖຸທີ່ມີຄ່າ, ບັນຊີເງິນຝາກແລະພັນທະບັດ, ບັນຊີຮຸ້ນ, ບັນຊີລາຍຮັບປະເພດຕ່າງໆ, ບັນຊີໜີ້ຕ້ອງຮັບແລະໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ ແລະນອກຈາກນັ້ນແບບຟອມຍັງໃຫ້ແຈ້ງບຸກຄົນທີ່ມີສາຍພົວພັນຜົວຫຼືເມຍ, ລູກແລະບຸກຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງຜູ້ແຈ້ງຊັບສິນແລະລາຍຮັບນຳອີກ. ໂດຍຊັບສິນທີ່ຈະຕ້ອງແຈ້ງແມ່ນຕ້ອງມີມູນຄ່າ 20 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປເທົ່ານັ້ນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການແຈ້ງຊັບສິນແລະລາຍຮັບດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະເປັນຄວາມລັບໂດຍຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ ຈະມີພຽງແຕ່ຜູ້ແຈ້ງກັບພະນັກງານຮັບແຈ້ງຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດເທົ່ານັ້ນສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ ແລະສອງປີໃດຈະໃຫ້ແຈ້ງເທື່ອໜຶ່ງເພື່ອເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຈຳນວນຊັບສິນແລະລາຍຮັບ ແລະໃນກໍລະນີເຈົ້າຂອງຊັບສິນບໍ່ແຈ້ງຊັບສິນຂອງຕົນສິ່ງໃດຫຼືແຈ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ເມື່ອມີຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງຫຼືເກີດຂໍ້ຂັດແຍ້ງຂຶ້ນ ຈະຖືກກວດກາຄືນຢ່າງລະອຽດ ພ້ອມທັງຢຶດເອົາຊັບສິນທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ນັ້ນເປັນຂອງລັດ.