ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ລະບຽບການຂໍວີຊ່າເຂົ້າ-ອອກປະເທດແບບໃໝ່ແກ່ຄົນລາວທີ່ຖືສັນຊາດອື່ນ

0
319

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 475 ກ່ຽວກັບການອອກວີຊ່າ ແລະ ໄລຍະເວລາການພັກເຊົາໃນປະເທດລາວຂອງຄົນລາວທີ່ຖືສັນຊາດປະເທດອື່ນ ແລະ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ໃນດໍາລັດໜ້າທີ 7 ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍສາມາດຍື່ນຂໍວີຊ່າເຂົ້າ-ອອກຄັ້ງດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຄັ້ງໄດ້. ອີງຕາມມາດຕາທີ 7 ວີຊ່າທີ່ສາມາດເຂົ້າ-ອອກປະເທດໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງແມ່ນມີອາຍຸນໍາໃຊ້ 2 ປີ ສ່ວນວີຊ່າທີ່ສາມາດເຂົ້າ-ອອກປະເທດໄດ້ເທື່ອດຽວມແມ່ນມີອາຍຸນໍາໃຊ້ 5 ປີ.

ໂດຍວີຊ່າທັງສອງປະເພດແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືວີຊ່າສາມາດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວໄດ້ເຖິງ 90 ວັນ ແລະ ສາມາດຕໍ່ວີຊ່າໄດ້ 2  ຄັ້ງ ໂດຍບໍ່ເກີນ 90 ວັນຕໍ່ການຕໍ່ວີຊ່າ 1 ຄັ້ງ. ນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວຂອງຄົນທີ່ມີເຊື້ອສາຍລາວແຕ່ຖືສັນຊາດຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ສໍາລັບຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງການຍື່ນຂໍວີຊ່າເຂົ້າ-ອອກຫຼາຍຄັ້ງໂດຍສາມາດສົ່ງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫາກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.